Digitalizácia malých a stredných podnikov v stavebníctve

Novinky a udalosti

Novinky a udalosti
Získajte viac informácií o pripravovaných podujatiach a iných relevantných iniciatívach pre digitalizáciu malých a stredných podnikov v stavebníctve.

Správy

Podpora digitalizácie malých a stredných podnikov v stavebníctve

Keď po ôsmich mesiacoch od spustenia tejto webovej stránky bilancujeme, vidíme nástup poskytovaných podporných nástrojov, no v digitalizácii stavebného sektora nás čaká ešte dlhá cesta.

Správy

Video: Predstavenie projektu digitalizácie malých a stredných podnikov v stavebníctve

Na podporu digitalizácie malých a stredných podnikov v stavebníctve sme nedávno spustili nový vzdelávací program. Spoločnosti a iné organizácie však môžu na tejto webovej stránke nájsť oveľa viac nástrojov podpory. Môžete si pozrieť naše nové video a zistiť viac o tom, ako môžu nástroje poskytnuté na tejto webovej lokalite pomôcť vašej organizácii pri digitalizácii.

Správy

K dispozícii sú nové jazyky na podporu malých a stredných podnikov v stavebníctve

Jazykové bariéry sa často spomínajú ako problém v stavebníctve. Týka sa to skutočnej práce, keďže na jednej stavbe môžu pracovať ľudia z viacerých krajín, ako aj podporných opatrení na úrovni EÚ, keďže informácie sú často dostupné len v angličtine.

Správy

Prvé školenie o digitalizácii pre stavebné MSP dokončené!

S radosťou vám oznamujeme, že minulý týždeň v piatok sme úspešne spustili sériu školení venovaných podpore digitalizácie malých a stredných podnikov v stavebníctve.

Správy

Biela kniha BIM4Ren

BIM4Ren je projekt financovaný z programu Horizont 2020 zameraný na využitie BIM na energetickú renováciu existujúcich budov. Ich whitepaper ilustruje potenciál využitia BIM pre energeticky efektívnu renováciu.

Správy

Stránka Digitalizácia malých a stredných podnikov v stavebníctve je online

S hrdosťou oznamujeme, že naša webová stránka venovaná podpore digitalizácie malých a stredných podnikov (MSP) v stavebníctve je teraz online. Táto webová stránka funguje ako portál s jedným kontaktným miestom na prístup k rôznym službám pre MSP v sektore stavebníctva.

Správy

Metabuilding – Uvoľnenie inovačného potenciálu malých a stredných podnikov EÚ v oblasti stavebníctva

Cieľom Metabuildingu je poskytnúť priamu podporu (finančnú aj nefinančnú) inováciám MSP, posilniť konkurencieschopnosť MSP prostredníctvom medzinárodnej spolupráce, podporiť MSP dostať sa z krízy COVID-19 prostredníctvom inovácií a stimulovať inovačný potenciál stavebného sektora prostredníctvom krížovej -sektorová a cezhraničná spolupráca.

Správy

INSTRUCT - podpora energetických zručností a energetickej výkonnosti

Projekt INSTRUCT je financovaný   implementovať kvalifikačné požiadavky pre stavebných robotníkov a dokázať úzke prepojenie medzi energetickými zručnosťami a energetickou hospodárnosťou, ako aj efekt znižovania emisií skleníkových plynov.

Správy

Vývoj harmonizovaného modelu EÚ pre digitálny stavebný denník

Nová technická štúdia pre vývoj a implementáciu digitálnych stavebných denníkov má za cieľ riešiť problematiku zhromažďovania, uchovávania, zdieľania a aktualizácie informácií v sektore stavebníctva a pokrývať technické, ekonomické a regulačné dohody.

Správy

Fórum stavebníctva na vysokej úrovni

Fórum stavebníctva na vysokej úrovni je viacúrovňová platforma zainteresovaných strán, ktorú Európska komisia iniciovala s cieľom nadviazať kontakty s priemyslom, členskými štátmi EÚ, sociálnymi partnermi a ďalšími príslušnými zainteresovanými stranami s cieľom prediskutovať výzvy a príležitosti v ekosystéme stavebníctva.