Digitalizácia malých a stredných podnikov v stavebníctve

O

O
Tento projekt bol vytvorený s cieľom podporiť digitalizáciu malých a stredných podnikov v stavebníctve, podporiť ich rast, zvýšiť ich produktivitu a efektivitu a pripraviť ich na výzvy čoraz prepojeného a digitalizovaného sveta.

Kto sme

Európska rada pre inovácie a Výkonná agentúra pre MSP (EISMEA) a Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP (DG GROW) zriadili túto webovú stránku ako súčasť projektu na podporu digitalizácie MSP v stavebníctve. Webová stránka funguje ako komplexná platforma pre malé a stredné podniky v stavebníctve, ktoré im poskytujú materiály podporujúce ich digitalizáciu.

Ponuka služieb pre MSP

Služby vyvinuté v rámci tohto projektu sú zamerané na podporu digitalizácie malých a stredných podnikov v stavebnom sektore zlepšením pochopenia digitalizácie, ktorá zahŕňa technológie ako BIM, 3D tlač a skenovanie, robotika, drony, senzory a internet vecí. Vyvinuli sme digitálny sken zrelosti zameraný na stavebné spoločnosti, ktorý je k dispozícii v rýchloskenovanej aj hĺbkovej verzii. Skenovanie umožňuje spoločnostiam ďalej porozumieť tomu, kde sa nachádzajú z hľadiska digitalizácie a porovnávať sa so svojimi kolegami. Dopĺňa to interaktívna príručka, ktorá poskytuje vysvetlenia k digitálnym obchodným modelom, technológiám relevantným pre stavebné spoločnosti a postupným prístupom k implementácii. Okrem toho osvedčené postupy od spoločností zo sektora stavebníctva a členských štátov EÚ poskytujú praktické príklady spoločností, ktoré implementovali digitálne riešenia vo svojom podnikaní. Nakoniec sa na základe získaných materiálov a výsledkov uskutočnili školenia s cieľom vytvoriť okamžité transformačné výhody pre širokú škálu malých a stredných podnikov v stavebníctve.

Výhody

Digitalizácia prináša viaceré výhody z hľadiska vytvárania pracovných miest, modernizácie, efektívnosti, produktivity a konkurencieschopnosti spoločností. Môže pomôcť pri riešení niektorých výziev, ktorým čelí stavebný sektor, ako je rastúci dopyt po udržateľných aktívach, samotná veľkosť niektorých stavebných projektov, práca s rôznymi dodávateľmi na rovnakom projekte alebo všeobecný nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.
Konkrétnejšie,

  • Skenovanie digitálnej zrelosti pomáha malým a stredným podnikom zhodnotiť ich vlastnú úroveň digitalizácie a porovnať výsledok so štandardmi v tej istej krajine a v rovnakom podsektore. Podľa výsledku kontroly zrelosti je používateľ presmerovaný na príslušnú časť príručky.
  • Interaktívna príručka slúži malým a stredným podnikom ako návod na zvýšenie ich súčasnej úrovne digitalizácie, navrhuje ďalšie kroky, ktoré treba podniknúť, a poskytuje praktické odporúčania.
  • Školiace kurzy vychádzali z výsledkov skenovania a príručky a priamo pomohli malým a stredným podnikom v stavebníctve a ich ekosystému zvýšiť kvalifikáciu a harmonizovať opatrenia na podporu digitalizácie v EÚ.