Digitalizácia malých a stredných podnikov v stavebníctve

Zásady ochrany osobných údajov

Oznámenie o ochrane údajov pre „Podporné akcie pre digitalizáciu malých a stredných podnikov v stavebníctve“ (EASME/2020/OP/0025, GRO/SME20/F107)

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s nariadením (EÚ) č. 2018/1725 1 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Správcom údajov operácie spracovania je vedúci oddelenia, Unit.I-02 Pilier SMP/SME Európskej rady pre inovácie a Výkonnej agentúry pre MSP (EISMEA),
Nasledujúce subjekty spracúvajú vaše osobné údaje v našom mene:

Ecorys Europe EEIG – GEIEE
Rue Belliard 12, 1040 Brusel, Belgicko
E: brussels@ecorys.com
T: +32 2 743 89 49

Nederlandse Organisatie Voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO
Anna van Buerenplein 1, 2595 DA Den Haag, Holandsko
E: info@tno.nl
T: +31 88 866 08 66

IMP 3 ROVE – European Innovation Management Academy EWIV
Dreischeibenhaus 1, 40211 Düsseldorf, Nemecko
E: info@improve-innovation.com
T: +49 211 1377 0

EMG Group PLC, Gabor Kitley
Záhony utca 7, 1031 Budapešť, Maďarsko
E: info@emg.group
T: +36 1 505 3381

Právnym základom pre činnosti spracovania sú:

  • článok 5 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2018/1725, pretože spracúvanie je nevyhnutné na plnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme (alebo pri výkone verejnej moci zverenej inštitúcii alebo orgánu Únie) 2 ;
  • článku 5 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) 2018/1725 na základe vášho výslovného predchádzajúceho súhlasu s vašimi nepovinnými osobnými údajmi uvedenými nižšie;

Účelom tohto spracovania je podporiť malé a stredné podniky v stavebníctve v ich úsilí o digitalizáciu. Preto sa poskytuje individuálna kontrola zrelosti, organizujú sa školenia a zdieľajú sa relevantné informácie. Na podporu týchto akcií je potrebné zhromaždiť a spracovať údaje registrujúcich, účastníkov alebo iných osôb zapojených do akcií tohto projektu v súlade so špecifickými požiadavkami projektu.

Zhromažďujú sa tieto vaše osobné údaje : vaše meno, priezvisko, titul, funkcia, (profesionálny / osobný) e-mail a adresa. Všetky osobné údaje sú povinné na účely uvedené vyššie.
Okrem toho môžu byť zhromažďované nasledujúce nepovinné osobné údaje: vaša fotografia, váš účet Linkedin/Twitter atď. a môžu byť spracované iba na základe vášho výslovného predchádzajúceho súhlasu 3 .

Príjemcami vašich osobných údajov budú alebo môžu byť poverení zamestnanci agentúry a Komisie zodpovední za projekt, poverení zamestnanci poskytovateľa služieb zodpovední za realizáciu projektu a orgány poverené monitorovaním alebo kontrolnými úlohami pri uplatňovaní práva Únie alebo vnútroštátneho práva ( napr. vnútorné audity, Dvor audítorov, Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF), orgány činné v trestnom konaní).

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín ani medzinárodným organizáciám.

Spracovanie vašich údajov nebude zahŕňať automatizované rozhodovanie (ako je profilovanie).

V súlade s bezpečnostným štandardom IT C(2018) 7283 sú na zabezpečenie spracovania vašich osobných údajov zavedené nasledujúce technické bezpečnostné opatrenia :

  • Spracovatelia (poskytovatelia služieb) sú pri spracúvaní osobných údajov viazaní zmluvnými doložkami Komisie, ktoré zabezpečujú bezpečnosť a dôvernosť.
  • Aplikácia používa EU Login na vynútenie autentifikácie so silou, ktorá spĺňa požadovanú úroveň bezpečnosti a prístupové práva sa vyhodnocujú iba na strane servera;
  • Osobné údaje používateľov sú prístupné iba prostredníctvom aplikácie a má k nim prístup iba vlastník údajov a správcovia;
  • Údaje, ako sú heslá, sú uložené bezpečným spôsobom hašované pomocou silnej kryptografickej hašovacej funkcie;
  • Aplikácia je prístupná iba cez šifrovaný prenosový protokol (HTTPS);
  • Aplikácia je hosťovaná na silne chránenej infraštruktúre, ktorá umožňuje prístup zo siete k iným komponentom (napr. k databáze), okrem používateľského rozhrania a programového rozhrania aplikácie (API).

Vaše osobné údaje budú uchovávané maximálne po dobu 5 rokov po ukončení programu SMP. Údaje budú na konci tohto obdobia automaticky trvalo anonymizované.

Máte právo na prístup k svojim osobným údajom a právo požadovať opravu vašich osobných údajov, ak sú údaje nepresné alebo neúplné; ak je to vhodné, máte právo požadovať obmedzenie alebo namietať proti spracovaniu, požadovať kópiu alebo vymazanie vašich osobných údajov, ktoré uchováva prevádzkovateľ. Ak je spracovanie založené na vašom súhlase, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania založeného na vašom súhlase pred jeho odvolaním.

Vaša žiadosť o uplatnenie niektorého z vyššie uvedených práv bude vybavená bez zbytočného odkladu do jedného mesiaca .

Vaše právo na informácie, prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie alebo námietku proti spracovaniu, oznamovaniu porušenia ochrany osobných údajov alebo dôvernosti elektronickej komunikácie možno obmedziť len za určitých špecifických podmienok, ako je stanovené v príslušnom rozhodnutí o obmedzení v súlade s článkom 25 nariadenia (EÚ) 2018/1725.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete ich adresovať vedúcemu oddelenia, EISMEA, Unit.I-02 SMP/COSME Pillar (subjekt konajúci ako prevádzkovateľ údajov) prostredníctvom EISMEA-DPO@ec.europa. EÚ

Máte právo kedykoľvek sa obrátiť na úradníka pre ochranu údajov EISMEA na adrese EISMEA-DPO@ec.europa.eu a na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov na adrese https://edps.europa.eu .


1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takéto údaje a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L295/39, 21.11.2018).

2 Zákon o zriadení EISMEA : Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/173 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie, Európska výkonná agentúra pre zdravie a digitálne technológie, Európska výkonná agentúra pre výskum, Európska rada pre inovácie a Výkonná agentúra pre MSP Agentúra , Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum a Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru a ktorým sa zrušujú vykonávacie rozhodnutia 2013/801/EÚ, 2013/771/EÚ, 2013/778/EÚ, 2013/779/EÚ, 2013/776/EÚ a 2013/770/EÚ (Ú. v. EÚ L 50/9, 15.2.2021)  

3 Spracovanie nepovinných osobných údajov môže byť založené len na súhlase a pri zhromažďovaní údajov na zdokumentovanie súhlasu je potrebné uviesť jednotlivé zaškrtávacie políčka.