Digitalizace malých a středních podniků ve stavebnictví

Zásady ochrany osobních údajů

Oznámení o ochraně údajů pro „Podpůrné akce pro digitalizaci malých a středních podniků ve stavebnictví“ (EASME/2020/OP/0025, GRO/SME20/F107)

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením (EU) č. 2018/1725 1 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů.

Správcem zpracování údajů je vedoucí oddělení, Unit.I-02 Pilíř SMP/SME Evropské rady pro inovace a Výkonné agentury pro malé a střední podniky (EISMEA),
Vaše osobní údaje naším jménem zpracovávají následující subjekty :

Ecorys Europe EHZS – GEIEE
Rue Belliard 12, 1040 Brusel, Belgie
E: brussels@ecorys.com
T: +32 2 743 89 49

Nederlandse Organisatie Voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO
Anna van Buerenplein 1, 2595 DA Den Haag, Nizozemsko
E: info@tno.nl
T: +31 88 866 08 66

IMP 3 ROVE – Evropská akademie řízení inovací EWIV
Dreischeibenhaus 1, 40211 Düsseldorf, Německo
E: info@improve-innovation.com
T: +49 211 1377 0

EMG Group PLC, Gabor Kitley
Zahony utca 7, 1031 Budapešť, Maďarsko
E: info@emg.group
T: +36 1 505 3381

Právním základem pro činnosti zpracování jsou:

  • čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2018/1725, protože zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (nebo při výkonu veřejné moci svěřené orgánu nebo instituci Unie) 2 ;
  • čl. 5 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2018/1725 na základě vašeho výslovného předchozího souhlasu s níže uvedenými nepovinnými osobními údaji;

Účelem tohoto zpracování je podpořit malé a střední podniky ve stavebnictví v jejich úsilí o digitalizaci. Proto je poskytován individuální sken zralosti, jsou organizována školení a sdíleny relevantní informace. Na podporu těchto akcí je třeba shromažďovat a zpracovávat údaje žadatelů o registraci, účastníků nebo jiných osob zapojených do akcí tohoto projektu v souladu se specifickými požadavky projektu.

Shromažďují se následující vaše osobní údaje : vaše jméno, příjmení, titul, funkce, (profesionální / osobní) e-mail a adresa. Všechny osobní údaje jsou povinné pro výše uvedené účely.
Kromě toho mohou být shromažďovány následující nepovinné osobní údaje: vaše fotografie, váš účet Linkedin/Twitter atd. a mohou být zpracovány pouze na základě vašeho výslovného předchozího souhlasu 3 .

Příjemci vašich osobních údajů budou nebo mohou být pověření zaměstnanci Agentury a Komise odpovědní za projekt, pověření zaměstnanci poskytovatelů služeb odpovědní za realizaci projektu a orgány pověřené monitorováním nebo kontrolními úkoly podle unijního nebo vnitrostátního práva ( např. interní audity, Účetní dvůr, Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF), donucovací orgány).

Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.

Zpracování vašich údajů nebude zahrnovat automatizované rozhodování (jako je profilování).

V souladu s IT bezpečnostním standardem C(2018) 7283 jsou k zabezpečení zpracování vašich osobních údajů zavedena následující technická bezpečnostní opatření :

  • Zpracovatelé (poskytovatelé služeb) jsou při zpracování osobních údajů vázáni smluvními doložkami Komise zajišťujícími bezpečnost a důvěrnost.
  • Aplikace používá přihlášení EU k vynucení autentizace se silou, která splňuje požadovanou úroveň zabezpečení, a přístupová práva jsou vyhodnocována pouze na straně serveru;
  • Osobní údaje uživatelů jsou přístupné pouze prostřednictvím aplikace a má k nim přístup pouze vlastník údajů a správci;
  • Data, jako jsou hesla, jsou uložena zabezpečeným způsobem hašovaným pomocí silné kryptografické hašovací funkce;
  • Aplikace je přístupná pouze přes šifrovaný přenosový protokol (HTTPS);
  • Aplikace je hostována na silně chráněné infrastruktuře umožňující přístup ze sítě k žádným dalším komponentám (např. databázi), kromě uživatelského rozhraní a programovacího rozhraní aplikace (API).

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu maximálně 5 let po ukončení programu SMP. Údaje budou na konci tohoto období automaticky trvale anonymizovány.

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům a právo požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou údaje nepřesné nebo neúplné; případně máte právo požadovat omezení nebo vznést námitku proti zpracování, požadovat kopii nebo výmaz vašich osobních údajů, které má správce údajů. Pokud je zpracování založeno na vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založeného na vašem souhlasu před jeho odvoláním.

Vaše žádost o uplatnění některého z výše uvedených práv bude vyřízena bez zbytečného odkladu a do jednoho měsíce .

Vaše právo na informace, přístup, opravu, vymazání, omezení nebo námitku proti zpracování, sdělení porušení osobních údajů nebo důvěrnosti elektronických komunikací lze omezit pouze za určitých specifických podmínek, jak je stanoveno v platném rozhodnutí o omezení v souladu s článkem 25 nařízení (EU) 2018/1725.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na vedoucího oddělení, EISMEA, Unit.I-02 SMP/COSME Pillar (subjekt jednající jako správce údajů) prostřednictvím EISMEA-DPO@ec.europa. eu

Máte právo se kdykoli obrátit na pověřence pro ochranu údajů EISMEA na adrese EISMEA-DPO@ec.europa.eu a na evropského inspektora ochrany údajů na adrese https://edps.europa.eu .


1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu takové údaje a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L295/39 ze dne 21.11.2018).

2 Zákon o zřízení EISMEA : Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/173 ze dne 12. února 2021 o zřízení Evropské výkonné agentury pro klima, infrastrukturu a životní prostředí, Evropské výkonné agentury pro zdraví a digitální technologie, Evropské výkonné agentury pro výzkum, Evropské rady pro inovace a Výkonné agentury pro malé a střední podniky Agentura , Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum a Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu a o zrušení prováděcích rozhodnutí 2013/801/EU, 2013/771/EU, 2013/778/EU, 2013/779/EU, 2013/776/EU a 2013/770/EU (Úř. věst. L 50/9, 15.2.2021)  

3 Zpracování nepovinných osobních údajů může být založeno pouze na souhlasu a při shromažďování údajů k doložení souhlasu musí být uvedena jednotlivá zaškrtávací políčka.