European Commission
mt Maltese
Diġitalizzazzjoni tal-SMEs tal-Kostruzzjoni

Regoli tal-privatezza

Avviż dwar il-Protezzjoni tad-Dejta għal 'Azzjonijiet ta' appoġġ għad-diġitalizzazzjoni tal-SMEs tal-kostruzzjoni' (EASME/2020/OP/0025, GRO/SME20/F107)

Id-dejta personali tiegħek tiġi pproċessata skont ir-Regolament (UE) Nru 2018/1725 1 dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali mill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment ħieles ta’ tali data.

Il-kontrollur tad-dejta tal-operazzjoni tal-ipproċessar huwa l-Kap tal-Unità, Unità.I-02 Pilastru SMP/SME tal-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni u l-Aġenzija Eżekuttiva tal-SMEs (EISMEA),
L -entitajiet li ġejjin jipproċessaw id-dejta personali tiegħek f'isimna:

Ecorys Europe EEIG – GEIEE
Rue Belliard 12, 1040 Brussell, il-Belġju
E: brussels@ecorys.com
T: +32 2 743 89 49

Nederlandse Organisatie Voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO
Anna van Buerenplein 1, 2595 DA Den Haag, l-Olanda
E: info@tno.nl
T: +31 88 866 08 66

IMP 3 ROVE – Akkademja Ewropea għall-Ġestjoni tal-Innovazzjoni EWIV
Dreischeibenhaus 1, 40211 Düsseldorf, il-Ġermanja
E: info@improve-innovation.com
T: +49 211 1377 0

EMG Group PLC, Gabor Kitley
Zahony utca 7, 1031 Budapest, Ungerija
E: info@emg.group
T: +36 1 505 3381

Il-bażi legali għall-attivitajiet tal-ipproċessar huma:

  • L-Artikolu 5(1)(a) tar-Regolament (UE) 2018/1725 minħabba li l-ipproċessar huwa meħtieġ għat-twettiq ta’ kompitu mwettaq fl-interess pubbliku (jew fl-eżerċizzju ta’ awtorità uffiċjali mogħtija lill-istituzzjoni jew korp tal-Unjoni) 2 ;
  • L-Artikolu 5(1)(d) tar-Regolament (UE) 2018/1725 ibbażat fuq il-kunsens espliċitu minn qabel tiegħek għad-dejta personali mhux obbligatorja tiegħek indikata hawn taħt;

L-għan ta' dan l-ipproċessar huwa li jappoġġa lill-SMEs tal-kostruzzjoni fl-isforzi tagħhom ta' diġitalizzazzjoni. Għalhekk, jiġi pprovdut skan tal-maturità individwali, jiġu organizzati taħriġ u tinqasam l-informazzjoni rilevanti. Biex tappoġġja dawn l-azzjonijiet, id-dejta ta’ reġistranti, parteċipanti jew persuni oħra involuti f’azzjonijiet ta’ dan il-proġett jeħtieġ li tinġabar u tiġi pproċessata f’konformità mar-rekwiżiti speċifiċi tal-proġett.

Din id-dejta personali tiegħek tinġabar : isem, kunjom, titolu, funzjoni, e-mail (professjonali / personali), u indirizz. Id-dejta personali kollha hija obbligatorja għall-iskop(ijiet) deskritti hawn fuq.
Barra minn hekk, id-dejta personali mhux obbligatorja li ġejja tista' tinġabar: ir-ritratt tiegħek, il-kont tiegħek Linkedin/Twitter eċċ. u tista' tiġi pproċessata biss abbażi tal-kunsens espliċitu minn qabel tiegħek 3 .

Ir-riċevituri tad-dejta personali tiegħek ser jew jistgħu jkunu awtorizzati persunal tal-Aġenzija u tal-Kummissjoni, inkarigat mill-proġett, persunal awtorizzat tal-fornitur tas-servizz inkarigat mill-implimentazzjoni tal-proġett u korpi inkarigati mill-kompiti ta' monitoraġġ jew ta' spezzjoni fl-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni jew nazzjonali ( eż. verifiki interni, Qorti tal-Awdituri, Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF), korpi tal-infurzar tal-liġi).

Id-dejta personali tiegħek mhux se tiġi trasferita lil pajjiżi terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali.

L-ipproċessar tad-dejta tiegħek mhux se jinkludi teħid ta' deċiżjonijiet awtomatizzat (bħal profiling).

Skont l-Istandard tas-Sigurtà tal-IT ta' C(2018) 7283, il-miżuri tekniċi ta' sigurtà li ġejjin huma fis-seħħ biex jissalvagwardjaw l-ipproċessar tad-dejta personali tiegħek:

  • Il-proċessuri (fornituri tas-servizz) huma marbuta bil-klawsoli kuntrattwali tal-Kummissjoni li jiżguraw is-sigurtà u b'mod kunfidenzjali meta jipproċessaw id-dejta personali.
  • L-applikazzjoni tuża EU Login biex tinforza l-awtentikazzjoni b'saħħa li tissodisfa l-livell meħtieġ ta 'sigurtà, u d-drittijiet ta' aċċess huma evalwati biss fuq in-naħa tas-server;
  • Id-dejta personali tal-utenti hija aċċessibbli biss permezz tal-applikazzjoni, u s-sid tad-dejta u l-amministraturi biss għandhom aċċess għalihom;
  • Dejta bħal passwords huma maħżuna b'mod sikur hashed bl-użu ta 'funzjoni hash kriptografika qawwija;
  • L-applikazzjoni hija aċċessibbli biss fuq protokoll ta' trasferiment kriptat (HTTPS);
  • L-applikazzjoni hija ospitata fuq infrastruttura protetta b'mod qawwi li tippermetti aċċess min-netwerk għall-ebda komponenti oħra (eż. database) iżda l-interface tal-utent u l-interface tal-programmazzjoni tal-applikazzjoni (API).

Id-dejta personali tiegħek se tinżamm għal perjodu massimu ta' 5 snin wara t-tmiem tal-programm SMP. Id-dejta tiġi anonimizzata b'mod permanenti awtomatikament fi tmiem dan il-perjodu.

Għandek id-dritt li taċċessa d-dejta personali tiegħek u li titlob li d-dejta personali tiegħek tiġi rettifikata, jekk id-dejta ma tkunx eżatta jew kompluta; fejn applikabbli, għandek id-dritt li titlob restrizzjoni jew li toġġezzjona għall-ipproċessar, li titlob kopja jew tħassir tad-dejta personali tiegħek miżmuma mill-kontrollur tad-dejta. Jekk l-ipproċessar ikun ibbażat fuq il-kunsens tiegħek, għandek id-dritt li tirtira l-kunsens tiegħek fi kwalunkwe ħin, mingħajr ma taffettwa l-legalità tal-ipproċessar ibbażat fuq il-kunsens tiegħek qabel l-irtirar tiegħu.

It-talba tiegħek biex teżerċita wieħed mid-drittijiet ta' hawn fuq tiġi ttrattata mingħajr dewmien żejjed u fi żmien xahar .

Id-dritt tiegħek għall-informazzjoni, l-aċċess, ir-rettifika, it-tħassir, ir-restrizzjoni jew l-oġġezzjoni għall-ipproċessar, il-komunikazzjoni ta’ ksur ta’ dejta personali jew il-kunfidenzjalità tal-komunikazzjonijiet elettroniċi jistgħu jiġu ristretti biss taħt ċerti kundizzjonijiet speċifiċi kif stabbilit fid-Deċiżjoni ta’ Restrizzjoni applikabbli skont l - Artikolu 25 tar-Regolament (UE) 2018/1725.

Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar l-ipproċessar tad-dejta personali tiegħek, tista' tindirizzahom lill-Kap tal-Unità, EISMEA, Unit.I-02 Pilastru SMP/COSME (entità li taġixxi bħala kontrollur tad-dejta) permezz tal-EISMEA-DPO@ec.europa. eu

Għandu jkollok id-dritt li tirrikorri fi kwalunkwe ħin lill-Uffiċjal għall-Protezzjoni tad-Data tal-EISMEA fuq EISMEA-DPO@ec.europa.eu u lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data fuq https://edps.europa.eu .


1 Ir-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment ħieles ta’ tali data, u li jħassru r-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE (ĠU L295/39 tal-21.11.2018).

2 Att ta' Stabbiliment EISMEA : Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/173 tat-12 ta' Frar 2021 li tistabbilixxi l-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea dwar il-Klima, l-Infrastruttura u l-Ambjent, l-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għas-Saħħa u Diġitali, l-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għar-Riċerka, il- Kunsill Ewropew għall-Innovazzjoni u l-Eżekuttiv tal-SMEs. Aġenzija , l-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew tar-Riċerka, u l-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u l-Kultura u li jħassru Deċiżjonijiet ta' Implimentazzjoni 2013/801/UE, 2013/771/UE, 2013/778/UE, 2013/779/UE, 2013/776/UE u 2013/770/UE (ĠU L 50/9 tal-15.2.2021)  

3 L-ipproċessar ta' data personali mhux obbligatorja jista' jkun ibbażat biss fuq il-kunsens u għandhom jiġu pprovduti kaxxi ta' immarka individwali meta tinġabar id-data biex jiġi ddokumentat il-kunsens.