Építőipari kkv-k digitalizálása

Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi közlemény „Az építőipari kkv-k digitalizálását célzó fellépések támogatásáról” (EASME/2020/OP/0025, GRO/SME20/F107)

Az Ön személyes adatainak feldolgozása a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2018/1725/EU rendelet 1 szerint történik.

Az adatkezelési művelet adatkezelője az Európai Innovációs Tanács és a KKV-k Végrehajtó Ügynöksége (EISMEA) I-02 SMP/SME Pillar osztályának vezetője,
Az Ön személyes adatait a nevünkben a következő jogalanyok dolgozzák fel :

Ecorys Europe EEIG – GEIEE
Rue Belliard 12, 1040 Brüsszel, Belgium
E: brussels@ecorys.com
T: +32 2 743 89 49

Nederlandse Organisatie Voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO
Anna van Buerenplein 1, 2595 DA Den Haag, Hollandia
E: info@tno.nl
T: +31 88 866 08 66

IMP 3 ROVE – Európai Innovációs Menedzsment Akadémia EWIV
Dreischeibenhaus 1, 40211 Düsseldorf, Németország
E: info@improve-innovation.com
T: +49 211 1377 0

EMG Group PLC, Gábor Kitley
Zahony utca 7, 1031 Budapest, Magyarország
E: info@emg.group
T: +36 1 505 3381

Az adatkezelési tevékenységek jogalapja :

  • az (EU) 2018/1725 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja, mivel az adatkezelés közérdekből végzett feladat (vagy az uniós intézményre vagy szervre ruházott közhatalmi jogkör gyakorlása során) elvégzéséhez szükséges 2 ;
  • az (EU) 2018/1725 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének d) pontja az Ön alább megjelölt, nem kötelező személyes adataihoz adott kifejezett előzetes hozzájárulása alapján;

Ennek a feldolgozásnak az a célja , hogy támogassa az építőipari kkv-kat digitalizációs erőfeszítéseikben. Ezért egyéni érettségi vizsgálatot végeznek, képzéseket szerveznek és megosztják a releváns információkat. Ezen tevékenységek támogatása érdekében a regisztrálók, résztvevők vagy a projekt tevékenységeiben részt vevő egyéb személyek adatait össze kell gyűjteni és a projekt konkrét követelményeivel összhangban kell feldolgozni.

A következő személyes adatokat gyűjtjük : keresztnév, vezetéknév, beosztás, beosztás, (szakmai / személyes) e-mail cím és cím. Minden személyes adat kötelező a fent vázolt cél(ok)hoz.
Ezenkívül a következő, nem kötelező személyes adatok gyűjtése történhet: fényképe, Linkedin-/Twitter-fiókja stb., és csak az Ön kifejezett előzetes hozzájárulása alapján dolgozhatók fel 3 .

Az Ön személyes adatainak címzettjei az Ügynökség és a Bizottság projektért felelős alkalmazottai, a projekt végrehajtásáért felelős, felhatalmazott szolgáltatói személyzet, valamint az uniós vagy nemzeti jog alkalmazásában a nyomon követési vagy ellenőrzési feladatokért felelős szervek lesznek vagy lehetnek. pl. belső ellenőrzések, Számvevőszék, Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF), bűnüldöző szervek).

Személyes adatait nem továbbítjuk harmadik országoknak vagy nemzetközi szervezeteknek.

Az Ön adatainak feldolgozása nem foglalja magában az automatizált döntéshozatalt (például profilalkotást).

A C(2018) 7283 IT-biztonsági szabványnak megfelelően a következő technikai biztonsági intézkedések vannak érvényben az Ön személyes adatai feldolgozásának védelme érdekében:

  • Az adatfeldolgozókat (szolgáltatókat) kötik a Bizottság szerződéses záradékai, amelyek biztosítják a személyes adatok biztonságát és bizalmas kezelését.
  • Az alkalmazás az EU Login segítségével kényszeríti ki a hitelesítést olyan erősséggel, amely kielégíti a szükséges biztonsági szintet, és a hozzáférési jogok csak a szerver oldalon kerülnek kiértékelésre;
  • A felhasználók személyes adatai csak az alkalmazáson keresztül érhetők el, azokhoz csak az adattulajdonos és az adatkezelők férhetnek hozzá;
  • Az olyan adatokat, mint a jelszavak, biztonságos módon tárolják, erős kriptográfiai hash funkcióval;
  • Az alkalmazás csak titkosított (HTTPS) átviteli protokollon keresztül érhető el;
  • Az alkalmazás egy erősen védett infrastruktúrán van tárolva, amely lehetővé teszi a hálózatról a felhasználói felületen és az alkalmazás programozási felületén (API) kívül más összetevőkhöz (pl. adatbázis) való hozzáférést.

Személyes adatait az SMP program lejártát követő legfeljebb 5 évig tároljuk. Az adatokat ezen időszak végén automatikusan véglegesen anonimizáljuk.

Önnek joga van hozzáférni személyes adataihoz, és kérheti személyes adatainak helyesbítését, ha az adatok pontatlanok vagy hiányosak; adott esetben jogában áll korlátozást kérni vagy tiltakozni az adatkezelés ellen, kérni az adatkezelőnél tárolt személyes adatairól másolatot vagy törlést. Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, Ön jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni anélkül, hogy ez befolyásolná a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét.

A fenti jogok valamelyikének gyakorlására irányuló kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, egy hónapon belül elbíráljuk.

A tájékoztatáshoz, hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, adatkezelés korlátozásához vagy tiltakozáshoz való jogunkat, a személyes adatok megsértésének közlését vagy az elektronikus kommunikáció bizalmas kezelését csak bizonyos meghatározott feltételek mellett korlátozhatjuk, a 25. cikkel összhangban az alkalmazandó korlátozó határozatban meghatározott feltételek mellett . Az (EU) 2018/1725 rendelet rendelkezései.

Ha bármilyen kérdése van személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, azokat az EISMEA, Unit.I-02 SMP/COSME Pillar osztályvezetőjéhez fordulhat (adatkezelőként eljáró szervezet) az EISMEA-DPO@ec.europa címen. eu

Ön bármikor jogosult az EISMEA adatvédelmi tisztviselőjéhez az EISMEA-DPO@ec.europa.eu címen és az európai adatvédelmi biztoshoz a https://edps.europa.eu címen fordulni .


1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében történő védelméről, valamint a személyes adatok szabad mozgásáról ilyen adatok, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat (HL L 295/39, 2018.11.21.) hatályon kívül helyezése.

2 EISMEA alapító okmány : A Bizottság (EU) 2021/173 végrehajtási határozata (2021. február 12.) az Európai Klíma-, Infrastruktúra- és Környezetvédelmi Végrehajtó Ügynökség, az Európai Egészségügyi és Digitális Végrehajtó Ügynökség, az Európai Kutatási Végrehajtó Ügynökség, az Európai Innovációs Tanács és a KKV-k Végrehajtó Ügynöksége létrehozásáról Ügynökség , az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége és az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség, valamint a 2013/801/EU, 2013/771/EU, 2013/778/EU, 2013/779/EU, 2013/776/EU végrehajtási határozatok hatályon kívül helyezéséről és 2013/770/EU (HL L 50/9, 2021.2.15.)  

3 A nem kötelező személyes adatok feldolgozása csak hozzájáruláson alapulhat, és a hozzájárulás dokumentálásához szükséges adatgyűjtéskor egyedi jelölőnégyzeteket kell megadni.