Digitalizacija graditeljskih malih i srednjih poduzeća

Politika privatnosti

Obavijest o zaštiti podataka za 'Akcije podrške za digitalizaciju građevinskih malih i srednjih poduzeća' (EASME/2020/OP/0025, GRO/SME20/F107)

Vaši osobni podaci obrađuju se u skladu s Uredbom (EU) br. 2018/1725 1 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije te o slobodnom kretanju takvih podataka.

Voditelj obrade podataka je voditelj jedinice, Unit.I-02 SMP/SME Pillar Europskog vijeća za inovacije i Izvršne agencije za mala i srednja poduzeća (EISMEA),
Sljedeći subjekti obrađuju vaše osobne podatke u naše ime:

Ecorys Europe EEIG – GEIEE
Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles, Belgija
E: brussels@ecorys.com
T: +32 2 743 89 49

Nederlandse Organisatie Voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO
Anna van Buerenplein 1, 2595 DA Den Haag, Nizozemska
E: info@tno.nl
T: +31 88 866 08 66

IMP 3 ROVE – European Innovation Management Academy EWIV
Dreischeibenhaus 1, 40211 Düsseldorf, Njemačka
E: info@improve-innovation.com
T: +49 211 1377 0

EMG Group PLC, Gabor Kitley
Zahony utca 7, 1031 Budimpešta, Mađarska
E: info@emg.group
T: +36 1 505 3381

Pravni temelj za radnje obrade su:

  • članak 5. stavak 1. točka (a) Uredbe (EU) 2018/1725 jer je obrada nužna za obavljanje zadaće koja se provodi u javnom interesu (ili u izvršavanju službenih ovlasti dodijeljenih instituciji ili tijelu Unije) 2 ;
  • članak 5. stavak 1. točka (d) Uredbe (EU) 2018/1725 na temelju vašeg izričitog prethodnog pristanka za vaše neobvezne osobne podatke navedene u nastavku;

Svrha ove obrade je podržati građevinska mala i srednja poduzeća u njihovim naporima digitalizacije. Stoga se provodi individualno skeniranje zrelosti, organiziraju se treninzi i dijele relevantne informacije. Kako bi se podržale ove radnje, potrebno je prikupiti i obraditi podatke o podnositeljima registracije, sudionicima ili drugim osobama uključenim u aktivnosti ovog projekta u skladu sa specifičnim zahtjevima projekta.

Prikupljaju se sljedeći vaši osobni podaci : ime, prezime, titula, funkcija, (profesionalna/osobna) e-mail adresa i adresa. Svi osobni podaci obvezni su za gore navedene svrhe.
Osim toga, mogu se prikupljati sljedeći neobvezni osobni podaci: vaša fotografija, vaš Linkedin/Twitter račun itd. i mogu se obrađivati samo na temelju vašeg izričitog prethodnog pristanka 3 .

Primatelji vaših osobnih podataka bit će ili mogu biti ovlašteno osoblje Agencije i Komisije, zaduženo za projekt, osoblje ovlaštenog pružatelja usluga zaduženo za provedbu projekta i tijela zadužena za poslove praćenja ili inspekcije u primjeni prava Unije ili nacionalnog prava ( npr. interne revizije, Revizorski sud, Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF), tijela za provedbu zakona).

Vaši osobni podaci neće se prenositi u treće zemlje ili međunarodne organizacije.

Obrada vaših podataka neće uključivati automatizirano donošenje odluka (kao što je profiliranje).

U skladu s IT sigurnosnim standardom C(2018) 7283, provode se sljedeće tehničke sigurnosne mjere za zaštitu obrade vaših osobnih podataka:

  • Obrađivači (pružatelji usluga) vezani su ugovornim klauzulama Komisije koje osiguravaju sigurnost i povjerljivost prilikom obrade osobnih podataka.
  • Aplikacija koristi EU Login za provođenje provjere autentičnosti sa snagom koja zadovoljava potrebnu razinu sigurnosti, a prava pristupa ocjenjuju se samo na strani poslužitelja;
  • Osobni podaci korisnika dostupni su samo putem aplikacije, a pristup im imaju samo vlasnik podataka i administratori;
  • Podaci poput lozinki pohranjuju se na siguran način raspršeni pomoću jake kriptografske funkcije raspršivanja;
  • Aplikacija je dostupna samo preko šifriranog (HTTPS) protokola prijenosa;
  • Aplikacija se nalazi na snažno zaštićenoj infrastrukturi koja dopušta pristup s mreže nijednoj drugoj komponenti (npr. bazi podataka) osim korisničkom sučelju i programskom sučelju aplikacije (API).

Vaši osobni podaci čuvat će se najviše 5 godina nakon završetka SMP programa. Podaci će na kraju tog razdoblja automatski biti trajno anonimizirani.

Imate pravo pristupiti svojim osobnim podacima i zatražiti ispravak osobnih podataka, ako su podaci netočni ili nepotpuni; gdje je primjenjivo, imate pravo zatražiti ograničenje ili usprotiviti se obradi, zatražiti presliku ili brisanje vaših osobnih podataka koje drži voditelj obrade. Ako se obrada temelji na vašoj privoli, imate pravo povući svoju privolu u bilo kojem trenutku, bez utjecaja na zakonitost obrade koja se temelji na vašoj privoli prije njenog povlačenja.

Vaš zahtjev za ostvarivanje jednog od gore navedenih prava bit će riješen bez nepotrebnog odgađanja iu roku od mjesec dana .

Vaše pravo na informacije, pristup, ispravak, brisanje, ograničenje ili prigovor na obradu, komunikaciju o povredi osobnih podataka ili povjerljivost elektroničkih komunikacija može se ograničiti samo pod određenim posebnim uvjetima kako je navedeno u primjenjivoj Odluci o ograničenju u skladu s člankom 25 . Uredbe (EU) 2018/1725.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s obradom vaših osobnih podataka, možete ih uputiti voditelju jedinice, EISMEA, Unit.I-02 SMP/COSME Pillar (subjekt koji djeluje kao voditelj obrade podataka) putem EISMEA-DPO@ec.europa. eu

U bilo kojem trenutku imate pravo obratiti se EISMEA službeniku za zaštitu podataka na EISMEA-DPO@ec.europa.eu i Europskom nadzorniku za zaštitu podataka na https://edps.europa.eu .


1 Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije te o slobodnom kretanju takve podatke i stavljanje izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L295/39 od 21. 11. 2018.).

2 Akt o osnivanju EISMEA : Provedbena odluka Komisije (EU) 2021/173 od 12. veljače 2021. o osnivanju Europske izvršne agencije za klimu, infrastrukturu i okoliš, Europske zdravstvene i digitalne izvršne agencije, Europske izvršne agencije za istraživanje, Europskog vijeća za inovacije i izvršne vlasti za mala i srednja poduzeća Agencija , Izvršna agencija Europskog istraživačkog vijeća i Izvršna agencija za Europsko obrazovanje i kulturu te stavlja izvan snage Provedbene odluke 2013/801/EU, 2013/771/EU, 2013/778/EU, 2013/779/EU, 2013/776/EU i 2013/770/EU (SL L 50/9 od 15. 2. 2021.)  

3 Obrada neobveznih osobnih podataka može se temeljiti samo na privoli i moraju se označiti pojedinačne kućice kada se prikupljaju podaci za dokumentaciju privole.