European Commission
el Greek
Ψηφιοποίηση των κατασκευαστικών ΜΜΕ

Πολιτική απορρήτου

Ανακοίνωση Προστασίας Δεδομένων για «Υποστηρικτικές δράσεις για την ψηφιοποίηση των κατασκευαστικών ΜΜΕ» (EASME/2020/OP/0025, GRO/SME20/F107)

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ .

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων της διαδικασίας επεξεργασίας είναι ο επικεφαλής της μονάδας, Unit.I-02 SMP/SME Pillar του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας και του Εκτελεστικού Οργανισμού ΜΜΕ (EISMEA),
Οι ακόλουθες οντότητες επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό μας:

Ecorys Europe EEIG – GEIEE
Rue Belliard 12, 1040 Βρυξέλλες, Βέλγιο
Ε: brussels@ecorys.com
T: +32 2 743 89 49

Nederlandse Organisatie Voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO
Anna van Buerenplein 1, 2595 DA Den Haag, Ολλανδία
E: info@tno.nl
T: +31 88 866 08 66

IMP 3 ROVE – European Innovation Management Academy EWIV
Dreischeibenhaus 1, 40211 Ντίσελντορφ, Γερμανία
E: info@improve-innovation.com
T: +49 211 1377 0

EMG Group PLC, Gabor Kitley
Zahony utca 7, 1031 Βουδαπέστη, Ουγγαρία
E: info@emg.group
T: +36 1 505 3381

Η νομική βάση για τις δραστηριότητες επεξεργασίας είναι:

  • Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, επειδή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον (ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που ανατίθεται στο θεσμικό όργανο ή οργανισμό της Ένωσης) 2 .
  • Το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 με βάση τη ρητή προηγούμενη συγκατάθεσή σας για τα μη υποχρεωτικά προσωπικά σας δεδομένα που αναφέρονται παρακάτω·

Ο σκοπός αυτής της επεξεργασίας είναι να υποστηρίξει τις κατασκευαστικές ΜΜΕ στις προσπάθειές τους για ψηφιοποίηση. Επομένως, παρέχεται ατομική σάρωση ωριμότητας, οργανώνονται εκπαιδεύσεις και μοιράζονται σχετικές πληροφορίες. Για την υποστήριξη αυτών των δράσεων, τα δεδομένα των καταχωριζόντων, των συμμετεχόντων ή άλλων προσώπων που εμπλέκονται σε δράσεις αυτού του έργου πρέπει να συλλέγονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με συγκεκριμένες απαιτήσεις του έργου.

Συλλέγονται τα ακόλουθα προσωπικά σας δεδομένα : όνομα, επώνυμο, τίτλος, ιδιότητα, (επαγγελματικό / προσωπικό) e-mail και διεύθυνση. Όλα τα προσωπικά δεδομένα είναι υποχρεωτικά για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω.
Επιπλέον, ενδέχεται να συλλεχθούν τα ακόλουθα μη υποχρεωτικά προσωπικά δεδομένα: η φωτογραφία σας, ο λογαριασμός σας στο Linkedin/Twitter κ.λπ. και μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο με βάση τη ρητή προηγούμενη συγκατάθεσή σας 3 .

Οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων θα είναι ή μπορεί να είναι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του Οργανισμού και της Επιτροπής, υπεύθυνοι για το έργο, εξουσιοδοτημένο προσωπικό παρόχου υπηρεσιών που είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση του έργου και φορείς που είναι υπεύθυνοι για τα καθήκοντα παρακολούθησης ή επιθεώρησης κατ' εφαρμογή της ενωσιακής ή εθνικής νομοθεσίας ( π.χ. εσωτερικούς ελέγχους, Ελεγκτικό Συνέδριο, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), φορείς επιβολής του νόμου).

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα μεταφερθούν σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.

Η επεξεργασία των δεδομένων σας δεν θα περιλαμβάνει αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων (όπως δημιουργία προφίλ).

Σύμφωνα με το Πρότυπο Ασφάλειας Πληροφορικής του C(2018) 7283, εφαρμόζονται τα ακόλουθα τεχνικά μέτρα ασφαλείας για τη διασφάλιση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων:

  • Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας (πάροχοι υπηρεσιών) δεσμεύονται από τις συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής που διασφαλίζουν την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  • Η εφαρμογή χρησιμοποιεί Σύνδεση ΕΕ για την επιβολή ελέγχου ταυτότητας με ισχύ που ικανοποιεί το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας και τα δικαιώματα πρόσβασης αξιολογούνται μόνο από την πλευρά του διακομιστή.
  • Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών είναι προσβάσιμα μόνο μέσω της εφαρμογής και μόνο ο κάτοχος των δεδομένων και οι διαχειριστές έχουν πρόσβαση σε αυτά.
  • Τα δεδομένα όπως οι κωδικοί πρόσβασης αποθηκεύονται με ασφαλή τρόπο κατακερματισμένα χρησιμοποιώντας μια ισχυρή κρυπτογραφική συνάρτηση κατακερματισμού.
  • Η εφαρμογή είναι προσβάσιμη μόνο μέσω κρυπτογραφημένου πρωτοκόλλου μεταφοράς (HTTPS).
  • Η εφαρμογή φιλοξενείται σε μια ισχυρά προστατευμένη υποδομή που επιτρέπει την πρόσβαση από το δίκτυο σε κανένα άλλο στοιχείο (π.χ. βάση δεδομένων) εκτός από τη διεπαφή χρήστη και τη διεπαφή προγραμματισμού της εφαρμογής (API).

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν για μέγιστη περίοδο 5 ετών μετά το τέλος του προγράμματος SMP. Τα δεδομένα θα είναι μόνιμα ανώνυμα αυτόματα στο τέλος αυτής της περιόδου.

Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων, εάν τα δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλιπή. όπου ισχύει, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία, να ζητήσετε αντίγραφο ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων που τηρεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων. Εάν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίζεται στη συγκατάθεσή σας πριν από την ανάκλησή της.

Το αίτημά σας για άσκηση ενός από τα παραπάνω δικαιώματα θα διεκπεραιωθεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και εντός ενός μηνός .

Το δικαίωμά μας στην πληροφόρηση, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμό ή αντίρρηση επεξεργασίας, κοινοποίηση παραβίασης προσωπικών δεδομένων ή εμπιστευτικότητας ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορεί να περιοριστεί μόνο υπό ορισμένες ειδικές προϋποθέσεις όπως ορίζονται στην ισχύουσα Απόφαση Περιορισμού σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να τα απευθύνετε στον Προϊστάμενο της Μονάδας, EISMEA, Unit.I-02 SMP/COSME Pillar (οντότητα που ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων) μέσω του EISMEA-DPO@ec.europa. ΕΕ

Θα έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε ανά πάσα στιγμή στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων EISMEA στη διεύθυνση EISMEA-DPO@ec.europa.eu και στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων στη διεύθυνση https://edps.europa.eu .


1 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά όργανα, τους φορείς, τα γραφεία και τους οργανισμούς της Ένωσης και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 45/2001 και την απόφαση αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L295/39 της 21.11.2018).

2 EISMEA Establishment Act : Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής (ΕΕ) 2021/173 της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον, τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Υγείας και Ψηφιακό, τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας, το Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Συμβούλιο Καινοτομίας και ΜΜΕ Οργανισμός , ο Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας και ο Εκτελεστικός Οργανισμός για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό και την κατάργηση των Εκτελεστικών Αποφάσεων 2013/801/ΕΕ, 2013/771/ΕΕ, 2013/778/ΕΕ, 2013/779/ΕΕ, 2013/776 και 2013/770/ΕΕ (ΕΕ L 50/9 της 15.2.2021)  

3 Η επεξεργασία μη υποχρεωτικών προσωπικών δεδομένων μπορεί να βασίζεται μόνο στη συγκατάθεση και πρέπει να παρέχονται μεμονωμένα τετραγωνίδια όταν συλλέγονται δεδομένα για την τεκμηρίωση της συγκατάθεσης.