Būvniecības MVU digitalizācija

Privātuma politika

Datu aizsardzības paziņojums par atbalsta pasākumiem būvniecības MVU digitalizēšanai (EASME/2020/OP/0025, GRO/SME20/F107)

Jūsu personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 2018/1725 1 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti.

Apstrādes darbības datu pārzinis ir Eiropas Inovācijas padomes un MVU izpildaģentūras (EISMEA) SMP/MVU pīlāra nodaļas I-02 nodaļas vadītājs,
Mūsu vārdā jūsu personas datus apstrādā šādas struktūras :

Ecorys Europe EEIG – GEIEE
Rue Belliard 12, 1040 Brisele, Beļģija
E: brussels@ecorys.com
T: +32 2 743 89 49

Nederlandse Organisatie Voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO
Anna van Buerenplein 1, 2595 DA Den Haag, Nīderlande
E: info@tno.nl
T: +31 88 866 08 66

IMP 3 ROVE – Eiropas Inovāciju vadības akadēmija EWIV
Dreischeibenhaus 1, 40211 Diseldorfa, Vācija
E: info@improve-innovation.com
T: +49 211 1377 0

EMG Group PLC, Gabors Kitlijs
Zahony utca 7, 1031 Budapešta, Ungārija
E: info@emg.group
T: +36 1 505 3381

Apstrādes darbību juridiskais pamats ir:

  • Regulas (ES) 2018/1725 5. panta 1. punkta a) apakšpunkts, jo apstrāde ir nepieciešama, lai veiktu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs (vai īstenojot Savienības iestādei vai struktūrai piešķirtās valsts pilnvaras) 2 ;
  • Regulas (ES) 2018/1725 5. panta 1. punkta d) apakšpunkts, pamatojoties uz jūsu nepārprotamu iepriekšēju piekrišanu jūsu tālāk norādītajiem neobligātajiem personas datiem;

Šīs apstrādes mērķis ir atbalstīt būvniecības MVU to digitalizācijas centienos. Līdz ar to tiek nodrošināta individuāla brieduma skenēšana, organizētas apmācības un apmaiņa ar attiecīgo informāciju. Lai atbalstītu šīs darbības, ir jāapkopo un jāapstrādā reģistrētāju, dalībnieku vai citu šī projekta darbībās iesaistīto personu dati saskaņā ar konkrētām projekta prasībām.

Tiek apkopoti šādi jūsu personas dati : jūsu vārds, uzvārds, amats, amats, (profesionālais/personiskais) e-pasts un adrese. Visi personas dati ir obligāti iepriekš norādītajam(-iem) mērķim(-iem).
Turklāt var tikt vākti šādi neobligāti personas dati: jūsu fotoattēls, jūsu Linkedin/Twitter konts utt., un tos var apstrādāt tikai ar jūsu nepārprotamu iepriekšēju piekrišanu 3 .

Jūsu personas datu saņēmēji būs vai var būt pilnvaroti Aģentūras un Komisijas darbinieki, kas atbild par projektu, pilnvaroti pakalpojumu sniedzēju darbinieki, kas ir atbildīgi par projekta īstenošanu, un struktūras, kas ir atbildīgas par uzraudzības vai pārbaudes uzdevumiem, piemērojot Savienības vai valsts tiesību aktus ( piemēram, iekšējās revīzijas, Revīzijas palāta, Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), tiesībaizsardzības iestādes).

Jūsu personas dati netiks nodoti trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

Jūsu datu apstrāde neietver automatizētu lēmumu pieņemšanu (piemēram, profilēšanu).

Saskaņā ar IT drošības standartu C(2018) 7283, lai aizsargātu jūsu personas datu apstrādi, tiek veikti šādi tehniskie drošības pasākumi :

  • Apstrādātājiem (pakalpojumu sniedzējiem) ir saistoši Komisijas līguma noteikumi, kas nodrošina drošību un konfidencialitāti, apstrādājot personas datus.
  • Lietojumprogramma izmanto EU Login, lai ieviestu autentifikāciju ar stiprumu, kas atbilst nepieciešamajam drošības līmenim, un piekļuves tiesības tiek novērtētas tikai servera pusē;
  • Lietotāju personas dati ir pieejami tikai caur aplikāciju, un tiem ir piekļuve tikai datu īpašniekam un administratoriem;
  • Dati, piemēram, paroles, tiek glabāti drošā veidā, izmantojot spēcīgu kriptogrāfijas jaukšanas funkciju;
  • Lietojumprogrammai var piekļūt, tikai izmantojot šifrētu (HTTPS) pārsūtīšanas protokolu;
  • Lietojumprogramma tiek mitināta stingri aizsargātā infrastruktūrā, kas nodrošina piekļuvi no tīkla nevienam citam komponentam (piemēram, datu bāzei), izņemot lietotāja saskarni un lietojumprogrammas programmēšanas saskarni (API).

Jūsu personas dati tiks glabāti ne ilgāk kā 5 gadus pēc SMP programmas beigām. Šī perioda beigās dati tiks automātiski anonimizēti.

Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un pieprasīt savu personas datu labošanu, ja dati ir neprecīzi vai nepilnīgi; attiecīgā gadījumā jums ir tiesības pieprasīt ierobežošanu vai iebilst pret apstrādi, pieprasīt datu pārziņa rīcībā esošo jūsu personas datu kopiju vai dzēšanu. Ja apstrāde ir balstīta uz jūsu piekrišanu, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, neietekmējot tās apstrādes likumību, kuras pamatā ir jūsu piekrišana pirms tās atsaukšanas.

Jūsu pieprasījums izmantot kādu no iepriekš minētajām tiesībām tiks izskatīts bez liekas kavēšanās un viena mēneša laikā.

Mūsu tiesības uz informāciju, piekļuvi, labošanu, dzēšanu, ierobežošanu vai iebildumu pret apstrādi, personas datu aizsardzības pārkāpuma paziņošanu vai elektroniskās saziņas konfidencialitāti var ierobežot tikai ar konkrētiem īpašiem nosacījumiem, kas izklāstīti piemērojamajā ierobežošanas lēmumā saskaņā ar 25. pantu . Regulas (ES) 2018/1725 punktu.

Ja jums ir kādi jautājumi par jūsu personas datu apstrādi, varat tos adresēt EISMEA nodaļas vadītājam, Unit.I-02 SMP/COSME Pillar (struktūra, kas darbojas kā datu pārzinis), rakstot uz EISMEA-DPO@ec.europa. eu

Jums ir tiesības jebkurā laikā vērsties pie EISMEA datu aizsardzības inspektora EISMEA-DPO@ec.europa.eu un Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja vietnē https://edps.europa.eu .


1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par personu brīvu pārvietošanos. šādus datus, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L295/39, 21.11.2018.).

2 EISMEA dibināšanas akts : Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/173 ( 2021. gada 12. februāris), ar ko izveido Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūru, Eiropas Veselības un digitālās izpildaģentūru, Eiropas Pētniecības izpildaģentūru, Eiropas Inovācijas padomi un MVU izpildaģentūru. Aģentūra , Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra un Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra un ar ko atceļ Īstenošanas lēmumus 2013/801/ES, 2013/771/ES, 2013/778/ES, 2013/779/ES, 2013/776/ES un 2013/770/ES (OV L 50/9, 15.2.2021.)  

3 Neobligātu personas datu apstrāde var būt balstīta tikai uz piekrišanu, un, vācot datus, lai dokumentētu piekrišanu, ir jāatzīmē atsevišķas izvēles rūtiņas.