Digitalisering av små och medelstora byggföretag
Metabuilding - Frigör innovationspotentialen hos små och medelstora byggföretag i EU
Metabuilding syftar till att ge direkt stöd (finansiellt och icke-finansiellt) till små och medelstora företags innovation, stärka små och medelstora företags konkurrenskraft genom internationellt samarbete, stödja små och medelstora företag att ta sig ur covid-19-krisen genom innovation och stimulera innovationspotentialen i byggsektorn genom tvärgående -sektoriellt och gränsöverskridande samarbete.

Metabuilding - projektet är ett treårigt Horizon 2020 EU-innovationsprojekt finansierat av European Innovation Council och SME Executive Agency (EISMEA). Metabuilding syftar till att ge direkt stöd (finansiellt och icke-finansiellt) till små och medelstora företags innovation, stärka små och medelstora företags konkurrenskraft genom internationellt samarbete, stödja små och medelstora företag att ta sig ur covid-19-krisen genom innovation och stimulera innovationspotentialen i byggsektorn genom att tvärsektoriellt och gränsöverskridande samarbete.

Inom ramen för Metabuilding -projektet går 15 europeiska partners samman för att stödja små och medelstora företag från sex europeiska länder (Österrike, Italien, Frankrike, Ungern, Portugal och Spanien) för att förnya och utöka byggsektorns traditionella värdekedja till andra industrier och att skapa en utökad industrisektor som gör det möjligt för dessa små och medelstora företag att internationalisera sin verksamhet och nå europeiska marknader. Att öka innovationsnivån i små och medelstora företag kommer att stimulera hållbar ekonomisk tillväxt. Detta kommer att leda till fler snabbväxande och internationellt aktiva små och medelstora företag, vilket är av stor betydelse då små och medelstora företag spelar en stor och central roll i den europeiska ekonomin. Forskning och innovation i små och medelstora företag är därför avgörande för att öka konkurrenskraften, den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen och därmed för att uppnå målen i Europa 2020-strategin.

Som en del av projektet Metabuilding har en digital plattform etablerats. Denna plattform kommer att vara öppen för alla intressenter i den utvidgade byggmiljösektorn och kommer att hjälpa små och medelstora företag att hitta möjliga partner för samarbetsprojekt, innovativ teknik och information om tillgänglig finansiering för små och medelstora företags innovation. Denna plattform kommer att vara nära kopplad till European Construction Technology Platform (ECTP) och bör bli ett viktigt verktyg för små och medelstora företags innovationer och för samarbete mellan relaterade industrisektorer i Europa. Metabuilding - projektet har en budget på 3,75 miljoner euro för att finansiera 140 små och medelstora företag för att stimulera samverkande innovationsprojekt som tillhör: byggsektorn, tillsatstillverkningssektorn, naturbaserade lösningar, cirkularitets- och återvinningsindustrier eller den digitala industrisektorn.

Slutligen, för att uppnå målen för Metabuilding- projektet, kommer öppna utlysningar för små och medelstora företag att främjas och publiceras på Horizon 2020-deltagarportalen och projektets webbplats. Finansierade projekt kommer att väljas ut genom öppna och konkurrenskraftiga förfaranden.