Cyfryzacja MŚP budowlanych
Metabuilding – Uwolnienie innowacyjnego potencjału unijnych MŚP z branży budowlanej
Metabuilding ma na celu zapewnienie bezpośredniego wsparcia (finansowego i niefinansowego) innowacji MŚP, wzmocnienie konkurencyjności MŚP poprzez współpracę międzynarodową, wspieranie MŚP w wychodzeniu z kryzysu COVID-19 poprzez innowacje oraz stymulowanie potencjału innowacyjnego sektora budowlanego poprzez -współpraca sektorowa i transgraniczna.

Projekt Metabuilding to trzyletni projekt „ Horyzont 2020 UE dotyczący innowacji” finansowany przez Europejską Radę ds. Innowacji i Agencję Wykonawczą MŚP (EISMEA). Metabudownictwo ma na celu zapewnienie bezpośredniego wsparcia (finansowego i niefinansowego) innowacji MŚP, wzmocnienie konkurencyjności MŚP poprzez współpracę międzynarodową, wspieranie MŚP w wychodzeniu z kryzysu COVID-19 poprzez innowacje oraz stymulowanie potencjału innowacyjnego sektora budowlanego poprzez współpraca międzysektorowa i transgraniczna.

 

W ramach projektu Metabuilding 15 europejskich partnerów łączy siły, aby wspierać MŚP z sześciu krajów europejskich (Austria, Włochy, Francja, Węgry, Portugalia i Hiszpania) w zakresie innowacji i rozszerzenia tradycyjnego łańcucha wartości sektora budowlanego na inne branże oraz stworzenie rozszerzonego sektora przemysłu, który umożliwi tym MŚP internacjonalizację ich działalności i dotarcie do rynków europejskich. Zwiększenie poziomu innowacyjności w MŚP będzie stymulować zrównoważony wzrost gospodarczy. Doprowadzi to do większej liczby szybko rozwijających się i aktywnych na arenie międzynarodowej MŚP, co ma ogromne znaczenie, ponieważ MŚP odgrywają dużą i centralną rolę w gospodarce europejskiej. Badania naukowe i innowacje w MŚP mają zatem kluczowe znaczenie dla zwiększenia konkurencyjności, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, a tym samym dla osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”.

 

W ramach projektu Metabuilding powstała platforma cyfrowa. Platforma ta będzie otwarta dla wszystkich interesariuszy rozszerzonego sektora środowiska zabudowanego i pomoże MŚP w znalezieniu potencjalnych partnerów do projektów współpracy, innowacyjnych technologii oraz informacji na temat dostępnych funduszy na innowacje w MŚP. Platforma ta będzie ściśle powiązana z Europejską Platformą Technologiczną Budownictwa (ECTP) i powinna stać się ważnym narzędziem innowacji w MŚP oraz współpracy między powiązanymi sektorami przemysłu w Europie. Projekt Metabuilding ma budżet w wysokości 3,75 miliona euro na finansowanie 140 MŚP w celu stymulowania wspólnych projektów innowacyjnych należących do: sektora budowlanego, sektora wytwarzania przyrostowego, rozwiązań opartych na przyrodzie, przemysłu obiegu zamkniętego i recyklingu lub cyfrowego sektora przemysłowego.

 

Wreszcie, aby osiągnąć cele projektu Metabuilding , otwarte zaproszenia dla MŚP będą promowane i publikowane na portalu uczestników programu Horyzont 2020 oraz na stronie internetowej projektu. Dofinansowane projekty będą wybierane w drodze przejrzystych i konkurencyjnych procedur.