Statybos MVĮ skaitmeninimas
Metabuilding – ES statybos MVĮ inovacijų potencialo išlaisvinimas
Metabuilding siekiama teikti tiesioginę paramą (finansinę ir nefinansinę) MVĮ inovacijoms, stiprinti MVĮ konkurencingumą per tarptautinį bendradarbiavimą, remti MVĮ, kurios per inovacijas išbristi iš COVID-19 krizės ir skatinti statybų sektoriaus inovacinį potencialą per kryžmines priemones. -sektorinis ir tarpvalstybinis bendradarbiavimas.

Metabuilding projektas yra 3 metų „Horizontas 2020“ ES inovacijų projektas, finansuojamas Europos inovacijų tarybos ir MVĮ vykdomosios agentūros (EISMEA). Metabuilding siekiama teikti tiesioginę paramą (finansine ir nefinansine) MVĮ inovacijoms, stiprinti MVĮ konkurencingumą per tarptautinį bendradarbiavimą, remti MVĮ, kad jos išbristų iš COVID-19 krizės pasitelkiant inovacijas ir skatinant statybų sektoriaus inovacinį potencialą. tarpsektorinis ir tarpvalstybinis bendradarbiavimas.

Vykdydami projektą „Metabuilding“ , 15 Europos partnerių vienija jėgas, siekdami paremti MVĮ iš šešių Europos šalių (Austrijos, Italijos, Prancūzijos, Vengrijos, Portugalijos ir Ispanijos), siekdamos diegti naujoves ir išplėsti tradicinę statybos sektoriaus vertės grandinę į kitas pramonės šakas. ir sukurti išplėstą pramonės sektorių, kuris leistų šioms MVĮ internacionalizuoti savo veiklą ir pasiekti Europos rinkas. Inovacijų lygio didinimas MVĮ paskatins tvarų ekonomikos augimą. Taip atsiras daugiau sparčiai augančių ir tarptautiniu mastu aktyvių MVĮ, o tai labai svarbu, nes MVĮ atlieka svarbų ir pagrindinį vaidmenį Europos ekonomikoje. Todėl MVĮ moksliniai tyrimai ir inovacijos yra labai svarbūs siekiant didinti konkurencingumą, ekonomikos augimą ir užimtumą, taigi ir siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų.

Įgyvendinant projektą „Metabuilding“ , buvo sukurta skaitmeninė platforma. Ši platforma bus atvira visoms išplėtotos pastatytos aplinkos sektoriaus suinteresuotosioms šalims ir padės MVĮ rasti galimų partnerių bendradarbiavimo projektams, inovatyvioms technologijoms ir informacijai apie turimą finansavimą SVV inovacijoms. Ši platforma bus glaudžiai susieta su Europos statybos technologijų platforma (ECTP) ir turėtų tapti svarbia MVĮ inovacijų ir susijusių Europos pramonės sektorių bendradarbiavimo priemone. Projekto „Metabuilding“ biudžetas yra 3,75 mln. EUR , skirtas finansuoti 140 MVĮ, skatinančių bendradarbiavimo inovacijų projektus, priklausančius: statybų sektoriui, priedų gamybos sektoriui, gamtoje pagrįstiems sprendimams, cirkuliacinei ir perdirbimo pramonei arba skaitmeninės pramonės sektoriui.

Galiausiai, siekiant įgyvendinti projekto „Metabuilding“ tikslus , bus skelbiami atviri kvietimai MVĮ, kurie bus skelbiami programos „Horizontas 2020“ dalyvių portale ir projekto svetainėje. Finansuojami projektai bus atrenkami taikant skaidrias ir konkurencines procedūras.