Ehituse VKEde digitaliseerimine
Metabuilding – ELi ehitussektori VKEde innovatsioonipotentsiaali vallandamine
Metabuildingu eesmärk on pakkuda VKEde innovatsioonile otsest (rahalist ja mitterahalist) tuge, tugevdada VKEde konkurentsivõimet rahvusvahelise koostöö kaudu, toetada VKEsid COVID-19 kriisist väljumisel innovatsiooni kaudu ja stimuleerida ehitussektori innovatsioonipotentsiaali läbi rist -valdkondlik ja piiriülene koostöö.

Projekt Metabuilding on 3-aastane Horizon 2020 ELi innovatsiooniprojekt, mida rahastavad Euroopa Innovatsiooninõukogu ja VKEde Rakendusagentuur (EISMEA). Metabuildingi eesmärk on pakkuda otsest (rahalist ja mitterahalist) tuge VKEde innovatsioonile, tugevdada VKEde konkurentsivõimet rahvusvahelise koostöö kaudu, toetada VKEsid COVID-19 kriisist väljumisel innovatsiooni kaudu ning stimuleerida ehitussektori innovatsioonipotentsiaali läbi innovatsiooni. valdkonnaülene ja piiriülene koostöö.

Projekti Metabuilding raames ühendavad 15 Euroopa partnerit jõud, et toetada kuue Euroopa riigi (Austria, Itaalia, Prantsusmaa, Ungari, Portugali ja Hispaania) VKEsid uuenduste tegemisel ja ehitussektori traditsioonilise väärtusahela laiendamisel teistele tööstusharudele. ning luua laienenud tööstussektor, mis võimaldab neil VKEdel muuta oma tegevuse rahvusvahelisteks ja jõuda Euroopa turgudele. Innovatsioonitaseme tõstmine VKEdes stimuleerib jätkusuutlikku majanduskasvu. See toob kaasa rohkem kiiresti kasvavaid ja rahvusvaheliselt aktiivseid VKEsid, mis on väga oluline, kuna VKEdel on Euroopa majanduses suur ja keskset rolli. VKEde teadusuuringud ja innovatsioon on seetõttu konkurentsivõime, majanduskasvu ja tööhõive suurendamiseks ning seega Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamiseks üliolulised.

Projekti Metabuilding raames on loodud digitaalne platvorm. See platvorm on avatud kõigile laienenud ehitatud keskkonnasektori sidusrühmadele ning aitab VKEdel leida võimalikke partnereid koostööprojektide jaoks, uuenduslikke tehnoloogiaid ja teavet VKEde innovatsiooni rahastamise kohta. See platvorm seotakse tihedalt Euroopa ehitustehnoloogia platvormiga (ECTP) ja sellest peaks saama oluline vahend VKEde innovatsiooni ja Euroopa seotud tööstussektorite vahelise koostöö jaoks. Projekti Metabuilding eelarve on 3,75 miljonit eurot , et rahastada 140 VKE-d, et stimuleerida innovatsioonikoostööprojekte, mis kuuluvad ehitussektorisse, lisandite tootmise sektorisse, looduspõhistesse lahendustesse, ringlus- ja ringlussevõtutööstusesse või digitaalse tööstuse sektorisse.

Lõpuks, projekti Metabuilding eesmärkide saavutamiseks reklaamitakse ja avaldatakse Horisont 2020 osalejaportaalis ja projekti veebisaidil avatud konkursikutsed VKEdele. Rahastatud projektid valitakse välja läbipaistva ja konkurentsipõhise menetlusega.