Rakennusalan pk-yritysten digitalisointi
Yhdenmukaistetun EU-mallin kehittäminen digitaalista rakennuslokikirjaa varten
Digitaalisten rakennuspäiväkirjojen kehittämistä ja käyttöönottoa koskeva uusi tekninen tutkimus tähtää rakennusalan tiedon keräämiseen, tallentamiseen, jakamiseen ja päivittämiseen liittyviin kysymyksiin ja kattaa tekniset, taloudelliset ja lainsäädännölliset sopimukset.

Rakennusalaa pidetään hajanaisena sektorina, jonka tietoa syntyy koko arvoketjun ja rakennuksen koko elinkaaren ajan. Tämä tekee tiedon keräämisestä, tallentamisesta, jakamisesta ja päivittämisestä vaikeaa työtä. Yhteisen tietovaraston, kuten digitaalisen rakennuspäiväkirjan, luominen ratkaisisi ongelman tarjoamalla ympäristön rakennustietojen tallentamiseen ja jakamiseen sektorilla . Tämä edellyttää kuitenkin sopimista teknisistä (esim. tietomuodot), taloudellisista (esim. tietojen käyttö) ja sääntelykysymyksistä (esim. tietojen omistus). Digitaalisten rakennuslokikirjojen kehittämistä ja käyttöönottoa koskeva uusi tekninen tutkimus tähtää tähän ongelmaan.

 

Tutkimuksen toteuttaa Ecorysin, TNO:n, Arcadisin ja Contechtin konsortio, ja se perustuu aiempaan tutkimukseen , jossa kehitettiin EU:n viitekehys digitaalisille rakennuslokikirjoille . Osana aikaisempaa tutkimusta kehitettiin Digitaalisten rakennuslokien määritelmä, joka määrittelee Digitaalisen rakennuslokikirjan yhteiseksi arkistoksi kaiken oleellisen rakennustiedon, mikä helpottaa läpinäkyvyyttä, luottamusta, tietoista päätöksentekoa ja tiedon jakamista rakennusalalla. rakennusten omistajien ja asukkaiden, rahoituslaitosten ja viranomaisten keskuudessa. Osana ensimmäistä tutkimusta tunnistettiin puutteita ja määritettiin kolme toimintakohtaa näiden puutteiden korjaamiseksi. Kaksi näistä puutteista liittyy nykyiseen tutkimukseen, nimittäin standardoidun lähestymistavan kehittämiseen tiedonkeruuta, tiedonhallintaa ja yhteentoimivuutta ja sen oikeudellista kehystä varten sekä olemassa olevien tietokantojen yhdistämistä koskevien suuntaviivojen kehittämiseen.

 

Erityisesti digitaalisten rakennuspäiväkirjojen kehittämistä ja käyttöönottoa koskevassa teknisessä tutkimuksessa keskitytään neljään avaintekijään. Ensinnäkin kehittää semanttinen tietomalli eurooppalaisille digitaalisille rakennuslokikirjoille. Toiseksi kehys olemassa olevien tietokantojen linkittämiseksi yhdyskäytävärajapinnan kautta. Kolmanneksi on kehitettävä tiedonhallintasuunnitelma, joka sisältää ohjelinjat tiedon jakamisesta, immateriaalioikeuksista ja lisensseistä. Lopuksi ja mikä tärkeintä, jäsenvaltioille laaditaan ohjeet digitaalisten rakennuspäiväkirjojen täytäntöönpanosta kansallisella tasolla, mikä tukee tällaisten lokikirjojen käyttöönottoa kaikkialla EU:ssa.

 

Tärkeä osa tutkimusta on sidosryhmien osallistuminen. Tämä on avainasemassa koko tutkimuksen ajan tiedon keräämisessä ja tulosten tarkistamisessa. Kerätään esimerkiksi tietoa olemassa olevista tietokannoista, tiedon jakamisesta, immateriaaliomaisuudesta ja lisensseistä sekä lokikirjojen kustannuksista ja hyödyistä. Ryhmä etsii parhaillaan sidosryhmiä, jotka haluavat osallistua tutkimukseen. Jos olet kiinnostunut osallistumaan tähän projektiin, ilmoittaudu tästä .