European Commission
bg Bulgarian
Дигитализация на МСП в строителството
Разработване на хармонизиран модел на ЕС за цифров дневник на сградите
Ново техническо проучване за разработването и прилагането на дигитални строителни дневници има за цел да се справи с въпроса за събирането, съхраняването, споделянето и актуализирането на информация в строителния сектор и да обхване технически, икономически и регулаторни споразумения.

Строителният сектор се счита за фрагментиран сектор с информация, създадена по цялата верига на стойността и през целия жизнен цикъл на сградата. Това прави събирането, съхранението, споделянето и актуализирането на информация трудно начинание. Създаването на общо хранилище на данни, като дигитален дневник на сградите, ще реши проблема, като осигури среда за съхраняване и споделяне на данни за сградите в сектора . Това обаче изисква постигане на съгласие по технически (напр. формати на данни), икономически (напр. използване на данни) и регулаторни въпроси (напр. собственост на данните). Ново техническо проучване за разработването и прилагането на дигитални строителни дневници има за цел да се справи с този проблем.

 

Проучването ще бъде изпълнено от консорциум от Ecorys, TNO, Arcadis и Contecht и се основава на предишно проучване , което разработи рамка на ЕС за дигитални строителни дневници . Като част от предишното проучване беше разработено определение за цифрови дневници на сградите, което определя цифровия дневник на сградите като общо хранилище за всички съответни данни за сградите, което улеснява прозрачността, доверието, вземането на информирани решения и споделянето на информация в строителния сектор, сред собствениците и обитателите на сгради, финансовите институции и публичните власти. Като част от първото проучване бяха идентифицирани пропуски и бяха определени три точки за действие за отстраняване на тези пропуски. Две от тези пропуски са свързани с настоящото проучване, а именно разработването на стандартизиран подход за събиране на данни, управление на данни и оперативна съвместимост и неговата правна рамка и разработването на насоки, свързващи съществуващите бази данни една с друга.

 

По-специално, техническото проучване за разработването и внедряването на цифрови строителни дневници ще се фокусира върху четири ключови елемента. Първо, да се разработи семантичен модел на данни за европейски цифрови строителни дневници. Второ, рамка за свързване на съществуващи бази данни чрез интерфейс на шлюз. Трето, да се разработи план за управление на данни с насоки за споделяне на данни, интелектуална собственост и лицензи. И накрая и най-важното, ще бъдат разработени насоки за държавите-членки относно прилагането на цифрови дневници на сградите на национално ниво, като се подкрепя приемането на такива дневници в целия ЕС.

 

Важна част от проучването е ангажирането на заинтересованите страни. Това ще бъде от ключово значение през цялото проучване за събиране на данни и проверка на констатациите. Например ще се събира информация за съществуващи бази данни, споделяне на данни, интелектуална собственост и лицензи, както и за разходите и ползите от бордовите дневници. В момента екипът търси заинтересовани страни, които искат да участват в проучването. Ако желаете да допринесете за този проект, моля, регистрирайте се тук .