Digitalizace malých a středních podniků ve stavebnictví
Podpora digitalizace malých a středních podniků ve stavebnictví

Když bilancujeme osm měsíců po spuštění těchto webových stránek, vidíme nástup poskytovaných podpůrných nástrojů, ale ještě dlouhou cestu před digitalizací stavebního sektoru.

Evropská komise si byla vědoma potřeby a příležitostí v digitalizaci evropského stavebního sektoru a uzavřela smlouvu s projektovým konsorciem skládajícím se z Ecorys, TNO, IMP³ROVE a EMG Group, aby poskytlo podporu malým a středním podnikům ve stavebnictví v EU na jejich cestě k digitalizaci. Tento projekt vycházel z doporučení vyplývajících z předchozí studie hodnotící problém, že malé a střední podniky ve stavebnictví často přicházejí o příležitosti digitalizace kvůli nedostatku relevantních znalostí a interních schopností.

Konkrétně byly nastíněny následující problémy:

 • Nedostatek znalostí a/nebo povědomí o digitálních nástrojích;

 • Nejistoty ohledně používání BIM a jeho interakce s jinými technologiemi;

 • Nedostatek technologicky zdatného personálu;

 • Nedostatek kapitálu na investice a nedostatek finanční podpory, stejně jako nedostatečné povědomí o podpůrných iniciativách a programech zaměřených na digitalizaci malých a středních podniků;

 • Právní obavy týkající se dat a bezpečnosti;

 • Nejistoty ohledně správného obchodního modelu k implementaci.

Obecným cílem tohoto projektu bylo poskytnout sektoru nástroje ke zvýšení úrovně digitální vyspělosti stavebních malých a středních podniků. Ty zahrnovaly shromažďování případových studií digitalizace, vývoj digitálního skenování zralosti, návrh příručky popisující kroky digitalizace a vytvoření a implementaci školícího programu. Jako prostředek šíření těchto nástrojů byly tyto webové stránky vyvinuty jako centrální hosting a komunikační platforma a kombinovány s komunikačními aktivitami na míru.

Prostřednictvím poskytnutí těchto výstupů projekt zlepšil absorpci znalostí sektorem a pozitivně ovlivnil digitální vyspělost stavebních MSP. Za posledních sedm měsíců bylo dosaženo zejména následujících výsledků:

 • Více než 5500 unikátních návštěvníků tohoto webu;

 • Provedeno asi 30 školení na témata, jako jsou digitální procesy, kulturní bariéry, strategie digitální transformace a digitální technologie s malými a středními podniky a zprostředkovateli;

 • Více než 280 příjemců školení s průměrným skóre zpětné vazby 4,6/5 a 93% mírou doporučení;

 • Více než 400 stažení příručky, která je přeložena do všech jazyků EU a turečtiny;

 • Více než 50 případových studií stavebních společností shromážděných a nahraných na webové stránky;

 • Více než 200 uživatelů digitálního skenování dospělosti.

I když je to jen malý počet ve srovnání s celkovým počtem malých a středních podniků ve stavebnictví v EU, výstupy projektů, jako je příručka, případové studie a sken, zůstanou k dispozici. Díky překladu výstupů do všech jazyků EU a aktivnímu zacílení na zprostředkovatelské organizace, jako jsou klastrové organizace, digitální inovační centra a sdružení, je ambicí, aby tyto nástroje nalezly další úrodnou půdu a mohly být široce rozšířeny mezi stavební MSP.