European Commission
bg Bulgarian
Дигитализация на МСП в строителството
Подпомагане на цифровизацията на строителните МСП

Като направим равносметка осем месеца след стартирането на този уебсайт, виждаме възприемане на предоставените инструменти за поддръжка, но дълъг път напред за цифровизацията на строителния сектор.

Осъзнавайки необходимостта и възможностите за цифровизиране на европейския строителен сектор, Европейската комисия сключи договор с консорциум по проекти, състоящ се от Ecorys, TNO, IMP³ROVE и EMG Group, за да предостави подкрепа на МСП в строителството в ЕС по пътя им към цифровизация. Този проект се основава на препоръките, произтичащи от предходно проучване , оценяващо проблема, че строителните МСП често пропускат възможностите за цифровизация поради липса на подходящо разбиране и вътрешни способности.

По-конкретно бяха очертани следните проблеми:

 • Липса на знания и/или осведоменост по отношение на цифровите инструменти;

 • Несигурност относно използването на BIM и взаимодействието му с други технологии;

 • Липса на технологично подготвен персонал;

 • Липса на капитал за инвестиране и липса на финансова подкрепа, както и липса на осведоменост по отношение на подкрепата на инициативи и програми, насочени към цифровизиране на МСП;

 • Правни проблеми относно данните и сигурността;

 • Несигурност относно правилния бизнес модел за прилагане.

Общата цел на този проект беше да предостави на сектора инструменти за повишаване на нивото на цифрова зрялост на строителните МСП. Те включват събиране на казуси за дигитализация, разработване на сканиране на дигитална зрялост, дизайн на наръчник, очертаващ стъпките за цифровизация, и създаване и прилагане на програма за обучение. Като средство за разпространение на тези инструменти, този уебсайт беше разработен като централна хостинг и комуникационна платформа и комбиниран с персонализирани комуникационни дейности.

Чрез предоставянето на тези резултати проектът подобри усвояването на знания от сектора и повлия положително върху дигиталната зрялост на строителните МСП. По-конкретно, през последните седем месеца бяха постигнати следните резултати:

 • Над 5500 уникални посетители на този уебсайт;

 • Проведени около 30 обучения по теми като цифрови процеси, културни бариери, стратегия за дигитална трансформация и цифрови технологии с МСП и посредници;

 • Над 280 бенефициенти на обучение със среден резултат от обратна връзка 4,6/5 и 93% процент на препоръки;

 • Над 400 изтегляния на наръчника, който е преведен на всички езици на ЕС и на турски;

 • Над 50 казуса на строителни фирми събрани и качени на сайта;

 • Над 200 потребители на сканирането за цифрова зрялост.

Въпреки че това е само малък брой в сравнение с общия брой строителни МСП в ЕС, резултатите от проекта като наръчник, казуси и сканиране ще останат налични. Благодарение на превода на резултатите на всички езици на ЕС и активното насочване към посреднически организации, като клъстерни организации, центрове за цифрови иновации и асоциации, амбицията е тези инструменти да намерят допълнителна плодородна почва и да могат да бъдат широко разпространени сред МСП в строителството.