European Commission
bg Bulgarian
Дигитализация на МСП в строителството
INSTRUCT - поддържащи енергийни умения и енергийна ефективност
Проект INSTRUCT е финансиран за   прилагане на изискване за умения за строителните работници и доказване на тясната връзка между енергийните умения и енергийните характеристики, както и ефекта от намаляване на емисиите на парникови газове.

Проектът INSTRUCT е финансиран от Хоризонт 2020 за прилагане на изискването за умения за строителните работници и за доказване на тясната връзка между енергийните умения и енергийните характеристики, както и ефекта от намаляване на емисиите на парникови газове. Дейностите отгоре надолу и отдолу нагоре по проекта имат за цел да преодолеят настоящия недостиг на строителни умения и по този начин да създадат сгради, които са напълно енергийно ефективни.

 

За да се приложи тази промяна, INSTRUCT поддържа законодателни промени, които ще изискват енергийните умения да бъдат потвърдени със сертификати, според желанието на инструкторите. Освен това проектът има за цел да предостави набор от услуги в подкрепа на повишаването на осведомеността сред собствениците и наемателите на домове и сгради относно ползите от уменията за възобновяема енергия, както и сред публичните власти за разработването на нови законодателни рамки . Проектът допълнително ще повиши осведомеността сред заинтересованите страни във веригата на стойността на сградите относно екологичните предизвикателства, настоящите и бъдещи сценарии за устойчивост и целите за енергийна ефективност.

 

INSTRUCT събира количествени и качествени доказателства, потвърждаващи и засилващи връзката между уменията и обучението и енергийната ефективност и качество . Освен това създаването на набор от инструменти и инструменти следва да улесни взаимното признаване на енергийните умения и квалификации в строителния сектор. Това ще бъде допълнено от реални словесни демонстрации на пет географски европейски области, за да се покаже полезността и лекотата на използване на разгърнатите инструменти за признаване на енергийни умения и квалификации. И накрая, проектът иска да създаде нови законодателни рамки, които позволяват използването на квалифицирана работна ръка в публични/частни търгове.

 

Проектът възприема поетапен подход на участие, който включва пет европейски регионални клъстера. Те ще включват осем демонстрационни дейности. Настройката на тези демонстрации може да бъде намерена тук , заедно с преглед на демонстрационните пилоти.