Digitalisering av små och medelstora byggföretag
Byggforumet på hög nivå
High Level Construction Forum är en plattform för intressenter på flera nivåer som Europeiska kommissionen initierade för att samarbeta med industrin, EU:s medlemsstater, arbetsmarknadens parter och andra relevanta intressenter för att diskutera utmaningar och möjligheter i byggekosystemet.

High Level Construction Forum (HLCF) är en intressentplattform på flera nivåer som Europeiska kommissionen introducerade 2021, efter initiativet Construction 2020, för att samarbeta med industrin, EU:s medlemsstater, arbetsmarknadens parter och andra relevanta intressenter för att diskutera utmaningar och möjligheter inom byggnadens ekosystem.

Plattformen träffas flera gånger varje år, antingen i den större forummiljön eller i mindre dedikerade klustergrupper om ämnena resiliens samt grön och digital omställning. För närvarande samskapar HLCF en övergångsväg mot ett grönt, digitalt och motståndskraftigt byggekosystem. Baserat på inledande diskussioner som hölls 2021 vid det första forumet och under klustergruppsmöten publicerade Europeiska kommissionen ett arbetsdokument från kommissionens personal om "Scenarier för en övergångsväg för ett motståndskraftigt, grönare och mer digitalt byggekosystem".

Intressenter kunde ge feedback till scenariodokumentet genom ett offentligt samråd som inleddes i december 2021. Samrådet har nu avslutats och dess resultat presenterades vid det andra forumet av Europeiska kommissionen. Samrådet visade byggekosystemets entusiasm för att bidra till samskapandeprocessen eftersom 108 intressenter lämnade djupgående bidrag genom samrådet som gav feedback om viktiga utmaningar, det nuvarande regelverket och potentiella åtgärder för Europeiska kommissionen, nationella och regionala myndigheter industrin och akademin ska integreras för övergångsvägen. Särskilt följande fem ämnen identifierades som nyckelområden som kräver ytterligare utbyte om åtgärder och mål

  1. Beräknar växthusgasutsläpp under hela livscykeln i byggandet.
  2. Utöka och förstärka digitala verktyg för att tjäna den gröna omställningen.
  3. Skapa och stödja starkare sekundära marknader för byggmaterial, produkter och utrustning.
  4. Stabilisera tillgången på material och öka motståndskraften mot yttre stötar.
  5. Möjliggör insamling, interoperabilitet och delning av data.

Diskussionen om övergångsvägen mot ett grönt, digitalt och motståndskraftigt byggekosystem kommer att fortsätta under hela 2022 och bör avslutas i slutet av året med ett vägdokument som beskriver åtgärder, mål, milstolpar och nyckeltal. Om du vill vara en del av denna diskussion, gå med i HLCF:se-postlista .