Digitalisering van het MKB in de bouw
Het High Level Construction Form
Het High Level Construction Forum is een platform voor belanghebbenden op meerdere niveaus dat de Europese Commissie heeft geïnitieerd om samen te werken met de industrie, EU-lidstaten, sociale partners en andere relevante belanghebbenden om uitdagingen en kansen in het bouwecosysteem te bespreken.

Het High Level Construction Forum (HLCF) is een platform voor belanghebbenden op meerdere niveaus dat de Europese Commissie in 2021 heeft geïntroduceerd naar aanleiding van het Construction 2020-initiatief, om samen te werken met de industrie, EU-lidstaten, sociale partners en andere relevante belanghebbenden om uitdagingen en kansen op het gebied van het bouwecosysteem.

 

Het platform komt meerdere keren per jaar bijeen, hetzij in de grotere forumsetting of in kleinere toegewijde clustergroepen over de onderwerpen veerkracht en groene en digitale transitie. Momenteel co-creëert de HLCF een transitiepad naar een groen, digitaal en veerkrachtig bouwecosysteem. Op basis van de eerste discussies die in 2021 op het eerste forum en tijdens clustergroepbijeenkomsten zijn gehouden, heeft de Europese Commissie een werkdocument van de diensten van de Commissie gepubliceerd over ' Scenario's voor een transitiepad voor een veerkrachtig, groener en meer digitaal bouwecosysteem '.

 

Belanghebbenden konden feedback geven op het scenariodocument via een openbare raadpleging die in december 2021 werd gelanceerd. De raadpleging is nu afgesloten en de resultaten ervan zijn door de Europese Commissie op het tweede forum gepresenteerd. Uit de raadpleging bleek het enthousiasme van het bouwecosysteem om bij te dragen aan het co-creatieproces, aangezien 108 belanghebbenden via de raadpleging diepgaande bijdragen hebben geleverd door feedback te geven over de belangrijkste uitdagingen, het huidige regelgevingskader en mogelijke acties voor de Europese Commissie, nationale en regionale autoriteiten , de industrie en de academische wereld moeten worden geïntegreerd voor het transitiepad. Met name de volgende vijf onderwerpen werden geïdentificeerd als belangrijke gebieden die verdere uitwisseling over acties en doelen vereisen

  1. Berekening van broeikasgasemissies gedurende de hele levenscyclus in de bouw.
  2. Uitbreiden en versterken van digitale tools om de groene transitie te dienen.
  3. Het creëren en ondersteunen van sterkere secundaire markten voor bouwmaterialen, producten en apparatuur.
  4. Het stabiliseren van de aanvoer van materialen en het vergroten van de weerbaarheid tegen schokken van buitenaf.
  5. Verzamelen, interoperabiliteit en delen van gegevens mogelijk maken.

De discussie over het transitiepad naar een groen, digitaal en veerkrachtig bouwecosysteem zal in 2022 worden voortgezet en moet aan het einde van het jaar worden afgesloten met een trajectdocument waarin acties, doelen, mijlpalen en KPI's worden geschetst. Als je deel wilt uitmaken van deze discussie, schrijf je dan in op demailinglijst van de HLCF.