Digitalizácia malých a stredných podnikov v stavebníctve
Podpora digitalizácie malých a stredných podnikov v stavebníctve

Keď po ôsmich mesiacoch od spustenia tejto webovej stránky bilancujeme, vidíme nástup poskytovaných podporných nástrojov, no v digitalizácii stavebného sektora nás čaká ešte dlhá cesta.

Európska komisia, vedomá si potreby a príležitostí v oblasti digitalizácie európskeho stavebného sektora, zazmluvnila projektové konzorcium pozostávajúce z Ecorys, TNO, IMP³ROVE a EMG Group, aby poskytlo podporu stavebným MSP v EÚ na ich ceste k digitalizácii. Tento projekt vychádzal z odporúčaní vyplývajúcich z predchádzajúcej štúdie hodnotiacej problém, že MSP v stavebníctve často prichádzajú o príležitosti digitalizácie v dôsledku nedostatočného pochopenia a interných schopností.

Boli načrtnuté najmä tieto problémy:

 • Nedostatok vedomostí a/alebo povedomia o digitálnych nástrojoch;

 • Neistoty týkajúce sa používania BIM a jeho interakcie s inými technológiami;

 • Nedostatok technologicky zdatného personálu;

 • Nedostatok kapitálu na investovanie a nedostatok finančnej podpory, ako aj nedostatočná informovanosť o podporných iniciatívach a programoch zameraných na digitalizáciu MSP;

 • Právne obavy týkajúce sa údajov a bezpečnosti;

 • Neistoty týkajúce sa správneho obchodného modelu, ktorý sa má implementovať.

Všeobecným cieľom tohto projektu bolo poskytnúť sektoru nástroje na zvýšenie úrovne digitálnej vyspelosti stavebných MSP. Patrili medzi ne zhromaždenie prípadových štúdií digitalizácie, vývoj skenovania digitálnej zrelosti, návrh príručky opisujúcej kroky digitalizácie a vytvorenie a implementácia školiaceho programu. Ako prostriedok šírenia týchto nástrojov bola táto webová stránka vyvinutá ako centrálna hostingová a komunikačná platforma a kombinovaná s komunikačnými aktivitami na mieru.

Prostredníctvom poskytovania týchto výstupov projekt zlepšil absorpciu vedomostí sektorom a pozitívne ovplyvnil digitálnu vyspelosť stavebných MSP. Za posledných sedem mesiacov sa dosiahli najmä tieto výsledky:

 • Viac ako 5500 jedinečných návštevníkov tejto webovej stránky;

 • Uskutočnilo sa približne 30 školení na témy ako digitálne procesy, kultúrne bariéry, stratégia digitálnej transformácie a digitálne technológie s MSP a sprostredkovateľmi;

 • Viac ako 280 príjemcov školení s priemerným skóre spätnej väzby 4,6/5 a 93% mierou odporúčaní;

 • Viac ako 400 stiahnutí príručky, ktorá je preložená do všetkých jazykov EÚ a turečtiny;

 • Viac ako 50 prípadových štúdií stavebných spoločností zhromaždených a nahraných na webovú stránku;

 • Viac ako 200 používateľov digitálneho skenovania zrelosti.

Aj keď je to len malý počet v porovnaní s celkovým počtom malých a stredných podnikov v oblasti stavebníctva v EÚ, výstupy projektu, ako je príručka, prípadové štúdie a sken, zostanú k dispozícii. Vďaka prekladu výstupov do všetkých jazykov EÚ a aktívnemu zacieleniu na sprostredkovateľské organizácie, ako sú klastrové organizácie, digitálne inovačné centrá a združenia, je ambíciou, aby tieto nástroje našli ďalšiu úrodnú pôdu a mohli byť široko rozšírené medzi stavebné MSP.