Cyfryzacja MŚP budowlanych
Wspieranie cyfryzacji MŚP z branży budowlanej

Podsumowując osiem miesięcy po uruchomieniu tej strony internetowej, widzimy wykorzystanie dostarczonych narzędzi wsparcia, ale przed cyfryzacją sektora budowlanego daleka droga.

Świadoma potrzeby i możliwości związanych z cyfryzacją europejskiego sektora budowlanego, Komisja Europejska zatrudniła konsorcjum projektowe składające się z Ecorys, TNO, IMP3ROVE i EMG Group, aby zapewnić wsparcie MŚP z branży budowlanej w UE na ich drodze do cyfryzacji. Ten projekt opierał się na zaleceniach wynikających z poprzedniego badania oceniającego problem, w którym MŚP z branży budowlanej często tracą możliwości związane z cyfryzacją z powodu braku odpowiedniego zrozumienia i wewnętrznych możliwości.

W szczególności zwrócono uwagę na następujące kwestie:

 • Brak wiedzy i/lub świadomości w zakresie narzędzi cyfrowych;

 • Niepewność co do wykorzystania BIM i jego interakcji z innymi technologiami;

 • Brak personelu obeznanego z technologią;

 • Brak kapitału na inwestycje i brak wsparcia finansowego, a także brak świadomości w zakresie wspierania inicjatyw i programów ukierunkowanych na cyfryzację MŚP;

 • Wątpliwości prawne dotyczące danych i bezpieczeństwa;

 • Niepewność co do właściwego modelu biznesowego do wdrożenia.

Ogólnym celem tego projektu było dostarczenie sektorowi narzędzi do zwiększenia poziomu dojrzałości cyfrowej MŚP z branży budowlanej. Obejmowały one gromadzenie studiów przypadków dotyczących cyfryzacji, opracowanie analizy dojrzałości cyfrowej, zaprojektowanie podręcznika opisującego etapy cyfryzacji oraz stworzenie i wdrożenie programu szkoleniowego. W celu rozpowszechniania tych narzędzi ta strona internetowa została opracowana jako centralna platforma hostingowa i komunikacyjna oraz połączona z dostosowanymi działaniami komunikacyjnymi.

Dzięki zapewnieniu tych wyników projekt poprawił absorpcję wiedzy przez sektor i pozytywnie wpłynął na dojrzałość cyfrową MŚP z branży budowlanej. W szczególności w ciągu ostatnich siedmiu miesięcy osiągnięto następujące wyniki:

 • Ponad 5500 unikalnych użytkowników tej witryny;

 • Przeprowadzono około 30 sesji szkoleniowych na tematy takie jak procesy cyfrowe, bariery kulturowe, strategia transformacji cyfrowej i technologie cyfrowe z MŚP i pośrednikami;

 • Ponad 280 beneficjentów szkoleń ze średnią oceną zwrotną 4,6/5 i 93% wskaźnikiem rekomendacji;

 • Ponad 400 pobrań podręcznika przetłumaczonego na wszystkie języki UE i turecki;

 • Ponad 50 studiów przypadku firm budowlanych zebranych i przesłanych na stronę internetową;

 • Ponad 200 użytkowników cyfrowego skanowania dojrzałości.

Chociaż jest to tylko niewielka liczba w porównaniu z całkowitą liczbą MŚP z branży budowlanej w UE, wyniki projektu, takie jak podręcznik, studia przypadków i skan, pozostaną dostępne. Dzięki tłumaczeniu wyników na wszystkie języki UE i aktywnemu ukierunkowaniu na organizacje pośredniczące, takie jak organizacje klastrowe, centra i stowarzyszenia innowacji cyfrowych, ambicją jest, aby narzędzia te znalazły dalszy podatny grunt i mogły być szeroko rozpowszechniane wśród MŚP z branży budowlanej.