European Commission
bg Bulgarian
Дигитализация на МСП в строителството
Бяла книга на BIM4Ren
BIM4Ren е проект, финансиран от Horizon 2020, фокусиран върху използването на BIM за енергийно обновяване на съществуващи сгради. Тяхната бяла книга илюстрира потенциала на използването на BIM за енергийно ефективно обновяване.

BIM4Ren е проект, финансиран от Horizon 2020, включващ 23 партньори от 10 различни държави, целящи да проучат темата за използването на BIM за енергийно обновяване на съществуващи сгради, по-специално в началния етап на обновяване, когато трябва да се вземат ключови решения , и може да се поддържа от новосъздаден BIM модел.

Качеството на нашата изградена околна среда оказва силно влияние върху благосъстоянието на хората като цяло в социален и екологичен, но също и икономически смисъл. Въпреки това, около 75% от съществуващите сгради не са енергийно ефективни, само 11% от сградния фонд в ЕС се подлагат на годишна поддръжка или обновяване, а едва 0,6% се подлагат на основно обновяване, което има за цел да намали потреблението на енергия.

Европейската комисия публикува нова стратегия през 2020 г., насочена към стимулиране на обновяването чрез удвояване на скоростта му, а цифровизацията на строителния сектор се посочва като ключов фактор за вълната от обновяване.

За да отрази 4-те години работа по BIM4Ren, консорциумът изготви бяла книга , която илюстрира потенциала от използването на BIM за енергийно ефективно обновяване.

Първо, бялата книга представя цялостния контекст: необходимостта от подобряване на обновяването на сградния фонд в Европа, както и предизвикателствата и ползите, които идват с приемането на BIM. Второ, методологиите и инструментите, разработени в проекта, са описани подробно, следвайки трите фази, обхванати от BIM4Ren:

  1. събиране на данни чрез дигитализация на сгради;
  2. управление на данни чрез обогатяване на модела;
  3. проектиране, управлявано от данни, чрез сравнение и избор на сценарии за обновяване, базирани на BIM модел.

Накрая се обясняват експериментите, провеждани на пилотните обекти на проекта, със списък с обратна връзка, грешки, които трябва да се избягват, и основни предимства.

Бялата книга е свободно достъпна чрез тази връзка .