FBManna Foirgníochta a Dhigitiú
Tacú le digitiú FBManna foirgníochta

Ag breathnú ar ocht mí tar éis seoladh an tsuímh Ghréasáin seo, feicimid go bhfuil daoine ag glacadh leis na huirlisí tacaíochta a chuirtear ar fáil, ach tá dul chun cinn mór déanta maidir le digitiú na hearnála tógála.

Agus é feasach ar an ngá agus ar na deiseanna atá ann chun earnáil tógála na hEorpa a dhigitiú, bhí cuibhreannas tionscadail ar conradh ag an gCoimisiún Eorpach comhdhéanta de Ecorys, TNO, IMP³ROVE agus EMG Group chun tacaíocht a sholáthar do FBManna foirgníochta an AE ar a mbealach i dtreo an digitithe. Thóg an tionscadal seo ar na moltaí a d’eascair as staidéar roimhe seo a rinne measúnú ar an bhfadhb gur minic a bhíonn FBManna tógála in easnamh ar dheiseanna digitithe mar gheall ar easpa tuisceana ábhartha agus cumais inmheánacha.

Go háirithe, leagadh amach na saincheisteanna seo a leanas:

 • Easpa eolais agus/nó feasachta maidir le huirlisí digiteacha;

 • Éiginnteacht maidir le húsáid BIM, agus a idirghníomhaíocht le teicneolaíochtaí eile;

 • Easpa pearsanra atá éirimiúil ó thaobh na teicneolaíochta de;

 • Easpa caipitil le hinfheistiú agus easpa tacaíochta airgeadais, chomh maith le heaspa feasachta maidir le tacú le tionscnaimh agus le cláir a dhíríonn ar FBManna a dhigitiú;

 • Imní dlíthiúla maidir le sonraí agus slándáil;

 • Éiginnteachtaí maidir leis an tsamhail ghnó cheart le cur i bhfeidhm.

Ba é cuspóir ginearálta an tionscadail seo uirlisí a sholáthar don earnáil chun leibhéal aibíochta digiteach FBManna tógála a mhéadú. Áiríodh orthu sin cás-staidéir digitithe a bhailiú, scanadh aibíochta digiteach a fhorbairt, lámhleabhair a dhearadh ina leagtar amach céimeanna an digitithe, agus clár oiliúna a chruthú agus a chur i bhfeidhm. Mar mhodh chun na huirlisí seo a scaipeadh, forbraíodh an suíomh Gréasáin seo mar ardán lárnach óstála agus cumarsáide agus comhcheangail é le gníomhaíochtaí sainoiriúnaithe cumarsáide.

Trí na haschuir seo a sholáthar, chuir an tionscadal feabhas ar ionsú eolais na hearnála agus bhí tionchar dearfach aige ar aibíocht dhigiteach FBManna tógála. Go háirithe, baineadh amach na torthaí seo a leanas le seacht mí anuas:

 • Breis is 5500 cuairteoir uathúil chuig an suíomh Gréasáin seo;

 • Rinneadh thart ar 30 seisiún oiliúna ar ábhair amhail próisis dhigiteacha, bacainní cultúrtha, straitéis um chlaochlú digiteach agus teicneolaíochtaí digiteacha le FBManna agus idirghabhálaithe;

 • Breis is 280 tairbhí oiliúna le meánscór aiseolais de 4.6/5 agus ráta molta 93%;

 • Breis is 400 íoslódáil den lámhleabhar, a aistrítear go teangacha uile an AE agus go Tuircis;

 • Bailíodh breis agus 50 cás-staidéar ar chuideachtaí foirgníochta agus uaslódáladh iad chuig an suíomh Gréasáin;

 • Breis is 200 úsáideoir an scanadh aibíochta digiteach.

Cé nach bhfuil anseo ach líon beag i gcomparáid le líon iomlán na FBManna foirgníochta san AE, beidh aschuir tionscadail amhail an lámhleabhar, cás-staidéir agus scanadh fós ar fáil. A bhuí le haschuir a aistriú go teangacha uile an AE agus le spriocdhíriú gníomhach na n-eagraíochtaí idirghabhála, amhail cnuaseagraíochtaí, moil nuálaíochta digití agus comhlachais nuálaíochta digiteacha, is é an uaillmhian go bhfaighidh na huirlisí sin tuilleadh torthúla agus gur féidir iad a scaipeadh go forleathan i measc FBManna foirgníochta.